هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

بازی تمام شد!

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۱ ب.ظ
    • توسن شماره 222 دوشنبه 8 تیر

 

بازی تمام شد!

حــال دیگــر لاقــل بــرای شــنونده هــای اخبــار رادیــو علــی اوســط هاشــمی یــک چهــره کامــا شـناخته شده اسـت، اسـتاندار سیسـتان و بلوچستان کــه بــا تکــرار بدقولیهــای خــود در فروردیــن، اردیبشـهت و خـرداد، عنـوان بدقولتریـن مسـئول سـال را تـا بـه ایـن لحظـه بـه خـودش اختصـاص داده اســت.قصه هــم ســر افتتــاح یــک کارخانــه در ســفیدابه کــه از زمســتان ســال گذشــته آقــای اوسـط هاشـمی هـر بـار قـول افتتاحـش را در مـاه بعــد میدهــد. فروردیــن، اردیبهشــت، خــرداد؟ سـؤال مـا دیگـر ایـن نیسـت کـه چـرا وعدههـای آقــای اوســط هاشــمی محقــق نمیشــود، ســؤال ایـن اسـت کـه چـرا اساسـا وعـده میدهـد؟ چـرا وعدههــا اینقــدر ارزان شــده اســت؟    

جملات بـالا بخشـی از گـزارش خبرگـزاری صدا و ســیما بــا عنــوان »بدقــول تریــن مســئول دولتــی سـال » دربـاره اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بـود کـه در رسـانه هـای مختلـف نیـز بازتـاب زیـادی پیـدا کـرد.   

پــس از ایــن گــزارش علــی اوســط هاشــمی تـاش کـرد بـا انتشـار تصاویـری نشـان بدهـد کـه حداقـل ایـن کارخانـه بـه صـورت آزمایشـی کار خـود را از یـک مـاه قبـل آغـاز کـرده اسـت. بـا انتصـاب یـک مـاه قبـل بازهـم بـد قولـی دربـاره راه انــدازی ایــن کارخانــه بــه مــدت نزدیــک بــه دوه مــاه وجــود دارد! امــا بررســی کارنامــه عملکــرد علــی اوســط هاشــمی نشــان مــی دهــد کــه فهرســت برخــی قــول هــای انجــام نشــده اســتاندار سیســتان و بلوچســتان فراتــر از مــورد مذکــور و چــه بســا از برخــی از اســتاندارهای ماقبــل وی نیــز بیشــتر اســت.   

در اینبـاره کافیسـت کـه فهرسـتی از قـول و وعـده هــای علنــی اســتاندار محتــرم در ســخنرانی هــای ایشــان در مناطــق مختلــف اســتان را تهیــه کــرد کــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن قــول هــا و وعــده هــا تنهــا در حــد حــرف باقــی مانــده و اقــدام عملـی خاصـی دربـاره آن صـورت نگرفتـه اسـت. انتشـار فهرسـت ایـن بدقولـی هـا از حوصلـه ایـن گــزارش البتــه خــارج اســت. )در صــورت لــزوم در شـماره هـای آتـی شـاید بـه تفصیـل بیشـتر در اینبــاره مــواردی منتشــر مــی شــود

اســتاندار در قامــت یــک ســخنران عالــی اقتصــادی

علــی اوســط هاشــمی، از همــان ابتــدا ورود بــه سیســتان و بلوچســتان در قامــت یــک ایــده پــرداز اقتصــادی ظاهــر شــد. وی بارهــا عملکــرد مدیریــت هــای ماقبــل خــود را زیــر ســوال مــی بــرد و بــه خصــوص در اظهــارات و نقــد هــای ایشــان دربــاره عملکــرد دولــت قبلــی بوضــوح بـی انصافـی هـای را نیـز مـی تـوان مشـاهده کـرد. ایـن در حالـی بـود کـه بـه گـواه آمارهـا مقـدار فعالیـت عمرانـی و اقتصـادی دولـت نهـم و دهـم در سیســتان و بلوچســتان بــی ســابقه بــوده اســت. گاز کشــی بــه شــهرهای اســتان – در حالیکــه در دولــت اصالحــات گاز کشــی بــه سیســتان و بلوچســتان را بــدون توجیهــه و صرفــه اقتصــادی مــی دانســتند!-، راه انــدازی راه آهــن زاهــدان- بـم پـس از سـال هـا خـاک خـوردن ایـن پـروژه بــزرگ ملــی-، آغــازه ســاخت بزرگــراه هــای مختلــف در شــهر هــای مختلــف اســتان، ســاخت صدهـا مسـکن روسـتایی و شـهری ) مسـکن مهـر( از شـمال تـا جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان، زمینـه ســازی بــرای ســاختن بیــش از ســی ســد آبــی و... تنهـا بخشـی از کارنامـه عمرانـی و اقتصـادی دولــت قبــل اســت. هرچنــد در کمــال تعجــب برخــی از ایــن اقدامــات در کارنامــه عملکــرد اســتاندار و یــا دولــت فعلــی نیــز بــه نحــوی در برخــی اقــام تبلیغاتــی بیــان مــی شــود! ایــن در حالیســت کــه برخــی طــرح هــای بــزرگ ماننــد راه آهــن کــه قــرار بــود چابهــار را بــه زاهــدان و سـپس بـه مشـهد وصـل کنـد مـاه هـا اسـت کـه در ایــن دولــت تقریبــا خوابیــده اســت! در هــر صــورت دولــت تدبیــر و امیــد بــه هــر دلیلــی بــه لحـاظ عمرانـی بـا دولـت سـابق در اسـتان فاصلـه زیــادی دارد و در جایــی دیگــر بایــد بــه آن پرداخـت. امـا اوسـط هاشـمی طـی دو سـال اخیـر در مواجـه بـا مـردم و یـا خبرنـگاران بسـیار خـوب ســخن گفتــه و ایــده هــای اقتصــادی وی شــیرین بـوده ولـی در صحنـه عمـل مـردم هنـوز در سـفره هـای خـود چیـزی احسـاس نمـی کننـد. بـه همیـن دلیــل مــی تــوان گفــت علــی اوســط هاشــمی خــوب ســخن گفتــن دربــاره مســائل عمرانــی و اقتصــادی را بــه نحــو احســن انجــام داده ولــی در صحنــه عمــل بایــد ظرافــت بیشــتری کارشناســان نظــر بدهنــد. * 

انتخــاب معــاون عمرانــی غیــر متخصــص آغــاز راه توســعه اســتان! 

اوســط هاشــمی وقتــی بــه زاهــدان آمــد، گفــت تنهـا بـه دنبـال پیشـرفت و توسـعه این اسـتان اسـت و کار سیاسـی و جناحـی را ادامـه نخواهد داد. وی در بســیاری از ســخنرانی هایــش بیــان مــی کــرد کـه جایـگاه ایـن اسـتان را بایـد ملـی دیـد، نـگاه هــا را بــه ایــن اســتان بایــد تغییــر داد و ... چنیــن و چنــان! امــا در همــان روزهــای اول انتخــاب دکتــر باقــر کـرد بـا مـدرک مدیریـت - نـه عمـران - تمامـی افــراد متخصــص در حــوزه عمرانــی را دچــار حیــرت کــرد. باقــر کــرد کــه تــا آن لحظــه مســئولیت خــاص عمرانــی و یــا مشــارکت در پـروژه سـنگین عمرانـی اسـتانی را تجربـه نکـرده بـود بـه یکبـاره بـر مسـند معاونـت عمرانـی، اسـتان محرومـی تکیـه زد کـه اصلـی تریـن اولویـت آن توسـعه اقتصـادی و عمرانـی بـود.در همـان روزهـا بسـیاری از ناظریـن سیاسـی ایـن انتصـاب را بیـش از آنکـه بـا نـگاه توسـعه عمرانـی و اقتصـادی فهـم کننـد، برداشـت شـان ایـن بـود کـه ایـن انتخـاب کامــا سیاســی دیــده شــده اســت.

علــی اوســط هاشــمی کــه مــدام از توســعه اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان ســخن مــی گفــت در همــان ابتــدا راه نشـان داد کـه چنـدان هـم بـه حـوزه عمرانـی غیـر سیاسـی نمـی نگـرد. در هـر صـورت گام اول اســتاندار بــرای تحقــق شــعار هــای خــودش در حـوزه اقتصـادی و عمرانـی اصـا جالـب برداشـته نشـد. بـی شـک بـرای توسـعه اسـتان بایـد معـاون عمرانـی اسـتانداری در قـد وقـواره ملـی باشـد تـا حداقــل بتوانــد بــا خالقیــت و تخصــص بخــش هـای از عقـب ماندگـی هـا را بـر اسـاس توانایـی هـای شـخصی و مدیریتـی خـودش جبـران کنـد.

 *اولویــت دادن بــه سیاســت مانــع توســعه و عمــران اســتان

پــس از انتخــاب معــاون غیــر متخصــص و یــا حداقــل نــه چنــدان بــا تجربــه بــرای اســتانداری، انتظــار مــی رفــت اســتاندار خــود شــخصا در حــوزه عمرانــی گام هــای بزرگــی بــردارد و ایــن خــا را جبــران کنــد. امــا اوســط هاشــمی علــی رغـم داشـتن ایـده و سـخنرانی جـذاب اقتصـادی – کـه گاه بـرای مخاطـب شـعاری نیـز بـه نظـر مـی رسـید- نتوانسـت ایـن خـا را پـر کنـد. اسـتاندار خیلــی زود وارد مســائل و حواشــی سیاســی و جناحــی شــد و در کمــال تاســف تمــام قــد در قامـت یـک فـرد حزبـی و جناحـی انتصابـات خود را یکــی پــس از دیگــری انجــام داد. انتصابــات اسـتاندار کار را بـه آنجـا رسـانید کـه بـه اعتـراض بســیاری از دلســوزان نظــام نیــر ختــم شــد. امــا اوســط هاشــمی کــه نشــان داد میانــه خوبــی بــا اعتــدال و فراجناحــی عمــل کــردن نــدارد بــه ایـن اعتراضـات اعتنایـی نکـرد و بـر ادامـه مسـیر سیاســی و جناحــی و ســلیقه ای خــود اصــرار ورزیــد. بــه گــواه برخــی شــواهد علــی اوســط هاشـمی بیـش از بسـیاری دیگـر از اسـتاندارهای تدبیــر و امیــد وارد دعواهــای سیاســی شــد و همیــن مســئله بــه صــورت غیــر مســتقیم حــوزه عمرانــی اســتان را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داد. بــه صــورت طبیعــی تمرکــز بــر مســائل سیاســی از تمرکــز بــر مســائل عمرانــی نیــز کاهــش میدهــد. ضمـن اینکـه نـگاه سیاسـی سـبب کنـار گذاشـت برخـی ظرفیـت هـای اقتصـادی بـه خاطـر رقابـت هـای سیاسـی و جناحـی نیـز مـی شـود. متاسـفانه در حالیکــه از ابتــدای دولــت روحانــی بســیاریاز متخصصیـن و اهـل فـن بـه رییـس جمهور مشـاوره دادنـد کـه نیـاز سیسـتان و بلوچسـتان انتخـاب یک اسـتاندار غیـر سیاسـی ولـی کامـا فراجناحـی و بـا تخصـص عالـی عمرانـی و اقتصـادی اسـت ولـی ایشـان بـه تعبیـر رسـانه هـای اصـاح طلـب یکـی از سیاسـی تریـن – بخوانیـد اصـاح طلـب تریـن - اســتاندار را بــرای ایــن اســتان انتخــاب کــرد!

*بازی تمام شد

! بـا ایـن وجـود بـازی بـرای علـی اوسـط هاشـمی بــا گــزارش اخیــر خبرگــزاری صــدا و ســیما در انتخـاب وی بـه عنـوان بـد قـل تریـن مسـئول تمـام شـد! زیـرا گذشـت نزدیـک بـه دو سـال از آمـدن اوســط هاشــمی دیگــر صرفــا ســخنرانی خــوب و جــذاب اقتصــادی کــردن جــواب نمــی دهــد و مــردم عملکــرد عملــی – بخوانیــد ملمــوس- مــی خواهنــد. بــرای جلــب و قانــع کــردن افــکار عمومــی نقــد دولــت قبــل و مدیــران گذشــته تــا یــک بــازه زمانــی مشــخص و البتــه محــدود مــی توانــد جــواب بدهــد. تجربــه نشــان داده کــه همیشـه نمـی تـوان بـا نقـد گذشـته افـکار عمومـی را نســبت وضعیــت فعلــی قانــع کنــد. طــی یــک پروســه مشــخص اجتماعــی پــس از مدتــی کــه در افــکار عمومــی احساســات انتخاباتــی کاهــش مـی یابــد مـردم بـه دنبـال نقـد عملکـرد مدیــران فعلـی نیـز مـی آینـد. بـه نظـر مـی رسـد کـه زمـان نقـد علـی اوسـط هاشـمی در افـکار عمومـی نیـز فرارســیده و دوران بــازی صرفــا تبلیغاتــی بــرای دولـت و تنهـا خـوب سـخن گفتـن دولتمـردان بـه سـر آمـده اسـت. بـه همیـن دلیـل مـی تـوان گفـت بـازی تمـام شـد! اکنون صحنـه حقیقـی عملکـرد هـا در حــال نمایــان شــدن اســت. زمــان بــه ســرعت در حــال گــذر اســت و بســیاری از پــروژه هــای ملــی و اســتانی کــه دولــت قبــل آغــاز کــرد در ایــن دولــت در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد... البتـه خـود پـرکاری دولتمـردان دولـت قبـل مانـع بزرگــی بــرای ایــن دولــت محســوب مــی شــود، زیــرا بــرای دولتــی کــه میانگیــن ســنی کابینــه پیرتریــن کابینــه پــس از انقــاب اســت، انــرژی زیـادی بـرای پـرکار شـدن ماننـد دولـت قبـل بایـد داشـت!... البتـه مسـئله ریشـه ای تـر از ایـن حـرف هــا اســت زیــرا دولتــی کــه اولویــت را ابتــدا در مذاکـرات مـی بینـد و بعـد اگـر شـد اقتصـاد! کار خیلـی سـخت تـر مـی شـود. در هـر صـورت ایـن روزهـا بـازی تمـام شـده اسـت... از امـروز کار بـه عمـل آیـد نـه سـخن... 

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی