هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

جفای استانداری به امــام امـت

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ

توسن شماره 219 دوشنبه 18 خرداد

جفای استانداری به امــام امـت

نقدهـای گفتمانـی زیـادی بـه عملکـرد اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان و بـه خصوص به علی اوسـط هاشـمی طـی دو سـال اخیـر از طرف گـروه هـای مختلف ارزشـی و همچنیـن برخی خانواده های برجسـته ایثـار گـر اسـتان مطرح شـده اسـت. طـی دو سـال اخیـر عملکـرد اسـتاندار تدبیـر و امیـد دراسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان کار را بـه جایـی رسـاند کـه داد مراجع بـزرگ تقلید در قـم نیـز در آمـد.

بـه گـواه ناظریـن سیاسـی هیچ اسـتانداری در سـال های اخیر در اسـتان و حتی شـاید بتوان گفت در سـطح کشـور اینقـدر مورد انتقـاد مراجـع تقلید نبوده اسـت. بـا ایـن وجـود سـخنان اخیـر معـاون هماهنگ سـپاه سـلمان دربـاره کوتاهـی و جفا اسـتانداری در اعـزام زائریـن بـه حـرم حضـرت امـام خمینی )ره( نگرانـی هـای بیشـتری از عملکـرد مجموعـه مدیریتـی اسـتانداری مـی افزاید. معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه سـلمان، چنـد روز قبـل در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( در محل مهمانسـرای مجتمع مسـکونی شهیدحبیب لـک زایـی زاهـدان برگـزار شـد گفـت: متاسـفانه مسـئوالن اسـتانی کـه عضـو سـتاد برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( مـی باشـند، تنهـا حـرف می زننـد و عملی در کار آنها نیسـت.

سـرهنگ»عوضعلی فقیـری« افـزود: براسـاس بخشـنامه هـا، ریاسـت سـتاد ارتحـال امـام خمینـی)ره( در اسـتان مربـوط بـه اسـتانداری اسـت و متاسـفانه اسـتانداری همکاری و تالشـی بـرای ارتحـال امـام طـی دوسـال گذشـته نکرده بـه طـوری که سـال گذشـته 275میلیـون تومان از بودجـه سـپاه بابـت ایـاب و ذهـاب و غـذا و تغذیـه بیـن راهـی زائـران اسـتان از محـل هـای مختلـف اعتبـاری هزینـه شـد و هنـوز هـم بابـت پرداخـت آنهـا بدهـی داریـم و امسـال نیـز بـرای اعـزام براسـاس پیـش بینـی هـا، 150میلیـون تومـان بابـت ایـاب و ذهـاب و غـذا و تغذیـه بیـن راه زائـران نیازداریـم امـا تاکنون اسـتاندار، معاون سیاسـی و اجتماعـی و مدیـر کل امـور اجتماعـی اسـتانداری پاسـخی مبنی بر پرداخت ایـن اعتبار بـا توجه بـه جلسـات و پیگیری های انجام شـده، نداده اسـت و حتی در جلسـاتی هماهنگی که در تهـران برگـزار شـد، بـا توجه بـه دعـوت، نماینده اسـتانداری حضـور نیافـت. وی بیـان کـرد: ریاسـت جلسـه امسـال برنامـه ریـزی بـرای سـتاد ارتحال امـام، بر عهـده معاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتاندار بـود و مـا تنهـا در جلسـات حـرف مـی شـنویم به طـوری که سـال گذشـته بـه جـز چنـد دسـتگاه ماننـد دانشـگاه علـوم پزشـکی، هیـچ دسـتگاه دیگـری همـکاری نکر د .

وی ادامـه داد: امسـال نیـز تاکنـون دسـتگاهی پـای کار نیامـده بـه طـوری کـه وقتـی به ارشـاد کـه مسـئولیت کمیتـه فرهنگـی اعـزام زائـران را برعهـده دارد بابـت تامین بسـته فرهنگـی تماس گرفتـه ایـم، بـا بهانـه نداشـتن اعتبـار از ایـن کار امتنـاع ورزیـده انـد و مانند سـال گذشـته ما باید جـور دسـتگاه هـای مسـئول و دیگر کمیتـه ها را به دوش بکشـیم.  

وی گفـت: سـختی و خون جگـری که طی دوسـال اخیـر بـرای اعـزام زائـران ارتحال امـام کشـیده ام را در طـول 35 سـال خدمـت خـود ندیـده ام. وی بـا اشـاره به آمـار ثبـت نامی امسـال گفت: سـهمیه امسـال هـزار و 200نفـر برنامـه ریـزی شـده بـود کـه تا کنـون هـزار و 446نفـر ثبت نام کـرده اند کـه 366نفر آنهـا خانم و هـزار و 80نفر را آقایـان تشـکیل مـی دهند. سـرهنگ فقیـری گفـت: ایـن تعـداد براسـاس برنامـه ریـزی هـا بـا 20دسـتگاه اتوبـوس و قطار اعـزام می شـوند. معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه سـلمان افـزود: پارسـال نیـز در اسـتان هـزار و 200نفـر سـهمیه داشـتیم کـه با توجه بـه اسـتقبال،هزار و 388نفر به تهران اعزام شـدند و سـال گذشـته با تماخمی کمی و کاسـتی هـا، از 100نمـره ارزیابی، 93/8را کسـب کـرده ایم.

وی با اشـاره به اینکه سـالهای گذشـته سـهمیه اعزام12و14هـزار نفـری را نیز در اسـتان داشـته ایـم اظهـار کـرد: کمـی تهـداد سـهمیه بـه دلیل عـدم همکاری دسـتگاه هـای مرتبط بـه خصوص اسـتانداری در دوسـال اخیـر و بـه منظـور ارتقـاء سـطح کیفـی و کمـی اعـزام ها بوده اسـت.

وی در پایـان ضمـن ابراز ناراحتی از اسـتانداری و اعضـاء سـتاد ارتحـال امـام)ره(، گفـت: خیلـی از مـوارد وجـود دارد کـه نمـی تـوان گفـت ولـی درصورتـی کـه تامین هزینه ایـاب و ذهاب کاروان هـا توسـط اسـتانداری پیگیـری و تامیـن نشـود، تمامـی مسـئولیت ایـن جریـان برعهد خودشـان خواهـد بـود و سـپاه تنهـا دبیـری و مسـئولیت ثبـت نـام و اعـزام و اسـکان در تهـران را برعهده دارد کـه درحـال حاضـر تمامـی برنامـه ریـزی ها انجـام شـده و حتـی گروه پیشـرو نیز بـرای انجام مقدمـات بـه تهـران رفتـه و درحال آماده سـازی محـل اقامـت زائـران می باشـد.  

در همیـن حـال پیگیـری هـای خبرنـگار هفته توسـن و گفتگـو با معـاون هماهنگ کننده نشـان مـی دهـد کـه نهایتـا سـپاه خـود هزینـه تامیـن اتوبـوس هـای اعزامـی امسـال به حرم امـام )ره( را نیـز پرداختـه کرده اسـت. ایـن در حالیسـت کـه بـه علـت کمبـود هزینه، کیفیـت اتوبـوس هـای کـه زائرین امـام )ره( را به تهـران بـرده پایین تـر از حد معمولی بوده اسـت. معـاون هماهنـگ کننـده همچنیـن در اینبـاره بـه توسـن گفـت: اسـتانداری امسـال نهایتـا قول داده اسـت کـه هزینـه را در آینـده پرداخـت خواهـد کـرد و ایـن در حالیسـت کـه سـال قبـل نیـز هزینـه نهایتـا پرداخـت نشـد! بـا ایـن وجـود نـکات ذیـل در ایـن زمینـه قابل تامل اسـت:

الـف: هزینـه هـای متعددی در حوزه سیاسـی و اجتماعـی توسـط اسـتانداری هزینه می شـود. آیا مهمتـر و محـوری تـر از مراسـم بـزرگ و محوری سـالگرد ارتحـال حضرت امام خمینـی )ره( وجود دارد کـه اسـتانداری بـه آن اینقدر کـم توجه بوده سـت؟! ایـن مراسـم آنقـدر اهمیـت داشـت که از بسـیاری از هزینـه هـای برنامـه هـای دیگـر کـم کـرد و بـه آن اضافـه کـرد. آیـا جـای ایـن اقـدام نبود؟

ب: آیا اساسـا کم توجهی و کوتاهی در برگزاری بهتـر و مناسـب تـر مراسـم ارتحـال حضـرت امام )ره( توجیهـی می تواند داشـته باشـد؟ حتی بیان کمبـود هزینـه مـی توانـد در ایـن زمینـه یـک توجیهه مناسـب باشـد؟

 ج: تاریـخ برگزاری مراسـم سـالگرد حضرت امام )ره( بـرای همـه عالقـه منـدان بـه ایشـان یـک تاریـخ مشـخص در تقویم می باشـد. آیـا مجموعه اسـتانداری نمی توانسـت از چند هفتـه قبل برای تامیـن هزینـه های این مراسـم اقداماتـی را انجام بدهـد؟ ضمـن اینکـه از مـدت هـا قبـل جلسـات مقدماتـی دربـاره سـالگرد ارتحـال حضـرت امـام خمینـی )ره( در اسـتانداری برگـزار شـده و زمان کافـی در اختیـار مسـئولین اسـتانداری در ایـن زمینـه بوده اسـت.  

د: کوتاهـی در حـق زائریـن امام )ره( مسـتقیما جفـا در حـق حضـرت ایشـان اسـت. زیـرا ایـن کوتاهـی در حـق زائریـن مسـتقیما کوتاهـی در کیفیـت برگزاری مراسـم سـالگرد ارتحال حضرت آمـام )ره( بـه همـراه دارد. امـا چـه کسـی بایـد اینـک پاسـخگو باشـد و هـزاران علا منـد بـه امـام امـت معـذرت خواهـی کنـد؟

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی