هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

درس هندوها به دولت روحانی

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ

توسن شماره 216-دوشنبه 21 اردیبهشت

درس هندوها به دولت روحانی

 شکست کدخدا در چابهار

بـه گـزارش توسـن، چنـد مـاه قبـل پایـگاه خبـری ایندیـن اکسـپرس طـی گزارشـی نوشـت درحالــی کــه یــک دهــه از طــرح موضــوع توســعه بنــدر چابهــار ایــران توســط هنــد میگــذرد و ایــن پــروژه هنــوز اجرایــی نشــده اســت بــه نظــر مــی رســد دولــت جدیــد هنــد قصــد دارد ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســاند در ایــن گــزارش آمــده بــود: تصمیــم دهلــی نــو بــرای مشــارکت در توســعه بنــدر چابهــار ایـران ، تصمیـم جدیـدی نیسـت.این ایـده اولین بــار بیــش از یــک دهــه پیــش و در جریــان ســفر رئیــس جمهــور وقــت ایــران بــه هنــد در ژانویــه 2003 مطــرح شــد.

 طولانــی شــدن اقــدام در خصــوص ایــن پــروژه مهــم نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه دولــت ســابق هنــد در خصــوص یکــی از پــروژه هایــی کــه منافــع فراوانــی بــرای امنیــت ملــی ایــن کشــور دارد، کوتاهــی کــرده اســت. اگــر وزارت دارایــی دولـت سـابق هنـد از تامیـن اعتبـار پـروژه هـای اســتراتژیک در داخــل و خــارج از مرزهــای ایـن کشـور کوتاهـی کـرده باشـد، امـا دولـت جدیـد نارنـدرا مـدی، تمایـل دارد ایـن موضـوع را از طریـق حـل اختالفـات بیـن وزارتخانـه ای حــل و فصــل نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون مســئولیت وزارتخانــه هــای دارایــی و دفــاع بــه عهــده یــک فــرد گذاشــته شــده، متقاعـد کـردن وزارت دارایـی هنـد آسـان تـر بــه نظــر مــی رســد.

تهــران و دهلــی نــو بــه خوبــی از اهمیــت بنــدر چابهــار در ارتقــاء تــوان ژئوپلتیــک دو کشــور و دنبـال کـردن منافـع مشـترک آگاه اند.دولـت جدیــد هنــد حــدود 85 میلیــون دالر بــرای ســاخت 2 لنگــرگاه در بنــدر چابهــار و توســعه یــک پایانــه کانتینــری اختصــاص داده اســت. در همیــن حــال، روابــط هنــد و پاکســتان وارد مرحلــه حساســی شــده اســت.

امیدهــا بــرای عــادی ســازی روابــط تجــاری بیــن ایــن دو کشـور ضعیـف تـر شـده اسـت. احتمـال کمـی وجـود دارد کـه اسـام آبـاد حاضـر بـه ایجـاد اتحـاد اقتصـادی سـه جانبـه بـا هنـد و افغانسـتان شــود. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، تهــران و دهلــی نــو بایـد بـا دولـت جدیـد در کابـل بـه گفـت و گـو بنشــینند و موافقتنامــه هــای تجــاری و ترانزیتــی سـه جانبـه ای را منعقـد سـازند تـا بتواننـد منافـع اقتصــادی و اســتراتژیک خــود را از رهگــذر توســعه بنــدر چابهــار تامیــن نماینــد

 *هنـد ۱۸ ماهـه دو پایانـه بـاری در بنـدر چابهـار ایــران میســازد

در آبـان سـال 93 وزیـر کشـتیرانی هنـد گفـت دهلــی نــو یــک بــازه زمانــی ۱۸ ماهــه را بــرای ســاخت یــک پایانــه بــاری کانتینــری و یــک پایانــه بــاری چندمنظــوره در ۲ لنگــرگاه بنــدر چابهــار تعییــن کــرده اســت. بر اسـاس گـزارش پایـگاه انیترنتـی دکان هرالد، بـا توجـه بـه اقـدام پکـن بـرای انعقـاد قـراردادی بـا تهـران بـرای توسـعه بنـدر چابهـار، هنـد قـرار اسـت پـروژه هـای خـود در ایـن بنـدر ایرانـی را سـریعتر بـه بهـره بـرداری برسـاند. نیتیـن گادکاری، وزیـر کشـتیرانی هنـد گفـت، دهلــی نــو یــک بــازه زمانــی 18 ماهــه را بــرای ســاخت یــک پایانــه کانتینــری و یــک پایانــه بـاری چندمنظـوره در 2 لنگـرگاه بنـدر چابهـار تعییــن کــرده اســت. وی در عیـن حـال افـزود، دهلـی نـو تـاش مـی کنــد ایــن پــروژه را در طــی یــک مــاه و نیــم آینــده تکمیــل نمایــد.

ظاهــرا هنــد مصمــم اســت زمانــی را کــه در طـی چنـد سـال گذشـته بـه دلیـل تحریـم هـای غـرب علیـه ایـران در ایـن پـروژه از دسـت داده جبــران نمایــد. منابــع آگاه هنــدی گفتنــد، هنــد همچنیــن قصــد دارد در مقابــل پیشــنهاد چیــن در مــورد ایـن بنـدر مقابلـه بـه مثـل نمایـد تـا جـای پـای خــود را در ایــن منطقــه اســتراتژیک محکــم ســازد. پیشــنهاد پکــن بــرای تامیــن خــط اعتبـاری 80 میلیـون دالری جهـت توسـعه بنـدر چابهـار موجـب نگرانـی دهلـی نـو شـده اسـت. زیـرا هنـد مـی خواهـد خـودش از فرصـت بـه وجـود آمـده از کاهـش تحریـم هـای ایـران و مذاکــرات هســته ای بهــره ببــرد.

اقــدام هنــد در ســرعت بخشــیدن بــه تکمیــل پــروژه توســعه بنــدر چابهــار ایــران پــس از آن صــورت مــی گیــرد کــه شــرکت اوورســیز پـورت هولدینـگ چیـن مدیریـت بنـدر تجاری گـوادر را در جنـوب شـرق پاکسـتان در اختیـار گرفتـه اسـت. نـاوگان ارتـش جمهـوری خلـق چیــن مــدت هاســت از بنــدر گــوادر اســتفاده مـی کنــد. بنــدر چابهــار یــک بنــدر مهــم اســتراتژیک بــرای هنــد محســوب مــی شــود و مــی توانــد موجــب تســهیل دسترســی ایــن کشــور بــه افغانســتان شــود *توسـعه بنـدر چابهـار ایـران و گشـایش مسـیر جدیـد در سیاسـت خارجـی هنـد امــا 19 آبــان مــاه ســال 93 پایــگاه اینترنتــی دیپلمــات بــا اشــاره بــه تصمیــم کابینــه هنــد بـرای توسـعه بنـدر چابهـار ایـران طـی گزارشـی نوشـت: ایـن تصمیـم مـی توانـد تاثیـر مهمـی بـر امنیـت آسـیا داشـته باشـد و بـه سیاسـت خاجـی هنــد یــک مســیر جدیــد بدهــد .

 پایـگاه اینترنتـی د دیپلمـات در ایـن گـزارش ِ همچنیـن نوشـت: در اواخـر مـاه اکتبـر، کابینـه هنــد تصمیــم نهایــی خــود را در خصــوص حمایــت از پــروژه توســعه بنــدر چابهــار ایــران اتخــاذ کــرد. ایــن تصمیــم مــی توانــد تاثیــر مهمــی بــر امنیــت آســیا داشــته باشــد و بــه سیاسـت خاجـی هنـد یـک مسـیر جدیـد بدهـد. کمتــر از صــد کیلومتــر آن طــرف تــر از بنــدر چابهـار ایـران، بنـدر گـوادر پاکسـتان قـرار دارد کـه در سـال 2006 طـرح توسـعه آن بـا حمایـت چینــی هــا بــه اتمــام رســیده اســت. دولــت پاکســتان تمایــل دارد ایــن بنــدر را بــه عنــوان خروجــی منابــع فــراوان منطقــه بلوچســتان توســعه دهــد و آن را بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کراچــی، بزرگتریــن بنــدر ایــن کشــور مطــرح ســازد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش چابهـار نیـز جایگاهـی مشــابه را بــرای ایــران داراســت و ایــن کشــور تــاش مــی کنــد بــا توســعه ایــن بنــدر آن را بــه عنــوان یــک کانــال جایگزیــن بــرای بنــدر عبـاس و دیگـر بنـادر مهـم خـود مطـرح سـازد، زیــرا بنــدر چابهــار در دریــای عمــان و خــارج از خلیـج فـارس قـرار دارد، و در صـورت بسـته شــدن تنگــه هرمــز عبــور و مــرور کشــتی هــا بــه آن مختــل نخواهــد شــد. بــا توســعه ایــن بنــدر و زیرســاخت هــای ترانزیتــی کــه بــه آن متصـل مـی شـوند، ایـران مـی توانـد یـک مسـیر تجـاری جدیـد بـرای دسترسـی بـه افغانسـتان و بقیــه کشــورهای آســیای میانــه فراهــم ســازد. چابهــار در فاصلــه هشــتصد کیلومتــری شــهر مــرزی زرنــج افغانســتان قــرار دارد و از ایــن جهـت دسترسـی آسـانی را بـه خـاک افغانسـتان فراهــم مــی نمایــد. بــرای هنــد، بنــدر چابهــار بخشــی از مســیری اســت کــه ایــن کشــور را بــدون نیــاز بــه عبــور از خــاک پاکســتان، بــه افغانســتان و کشــورهای آســیای میانــه مــی رسـاند. پاکسـتان همـواره مانـع هنـد در توسـعه مناسـبات اقتصـادی بـا ایـن منطقـه بـوده اسـت. چابهـار کـه بـا کشـتی تنهـا یـک روز با سـواحل هنـد فاصلـه دارد، بـه آهسـتگی در حـال تبدیـل شــدن بــه تنهــا مســیر بــه صرفــه بــرای هنــد جهــت افزایــش مبــادالت تجــاری اش بــا افغانســتان و آســیای میانــه اســت. هنــد، از مدتهــا قبــل، یکــی از شــرکای قابــل اعتمــاد ایــران در منطقــه بــه شــمار مــی رود و دومیــن مشــتری بــزرگ نفــت ایــن کشــور اسـت.

 اشـتهای هنـد بـرای منابـع انـرژی ایـران سیرناشـدنی اسـت و بـا بازگشـت هنـد بـه مسـیر توسـعه اقتصـادی قبـل از بحـران مالـی جهانـی، بیشــتر نیــز خواهــد شــد. هنــد چــه قبــل و چــه بعـد از انقـاب، روابطـی نسـبتا پایـدار و بـدون فـراز و نشـیب بـا ایـران داشـته اسـت و تنهـا در برخــی مواقــع نظیــر وقتــی کــه در ســال 2009 دهلــی نــو بــه قطعنامــه ضــد ایرانــی آژانــس بیـن المللـی انـرژی اتمـی علیـه ایـران رای داد، دچــار تنــش هایــی شــده اســت. ایــن گــزارش افــزود: دولــت هنــد بــا تاکیــد مجــدد بــر تعهــد خــود بــرای توســعه بنــدر چابهــار، یــک طــرح ســرمایه گــذاری اســتراتژیک را بــرای تبدیــل دو لنگــرگاه ایــن بنــدر بــه پایانــه هــای بارگیــری چنــد منظــوره اعــام کــرده اســت.

 اگــر کارهــا بــه خوبــی پیــش بــرود و هنــد بتوانــد از ایــن ســرمایه گــذاری بــرای افزایــش مبــادالت تجــاری اش بــا افغانســتان بهــره ببــرد، احتمــاال دولــت هنــد ســرمایه گــذاری بیشــتری در بنــدر چابهــار انجــام خواهــد داد، نظیــر کاری کــه چیــن در بنــدر گــوادر پاکســتان انجــام داده اســت گفتنــی اســت، بنــدر چابهــار اولیــن بنــدر خارجــی اســت کــه هنــد قــرار اســت در آن ســرمایه گــذاری کنــد. اهمیــت اســتراتژیک ایــن بنــدر بــرای هنــد در تســهیل دسترســی ایــن کشــور بــه افغانســتان، آســیای میانــه و کشـورهای آنسـوی آسـیای میانـه نهفتـه اسـت. ایـن پـروژه کـه در ابتـدا بـه ابتـکار دولـت آتـال بیهــاری واجپایــه در ســال 2003 مطــرح شــد، سالهاســت بــه تعویــق افتــاده اســت. هنــد قصــد دارد از طریــق بنــدر چابهــار بــه شـهرهای مهـم افغانسـتان نظیـر هـرات، قندهـار، کابـل و مـزار شـریف دسترسـی پیـدا کنـد. ایـن دسترسـی از طریـق جـاده زرنـج- دالرام کـه در ســال 2009 توســط هنــد تکمیــل شــد، تســهیل مــی شــود. بــه عــاوه، توســعه بنــدر چابهــار توســط هنــد، اقدامــی متقابــل در واکنــش بــه افزایــش نفــوذ چیــن در منطقــه و توســعه بنــدر گــوادر پاکســتان اســت

 *چشم پوشی از هشدارهای آمریکا

روز 15 اردبیهشـت جـاری ۲ منبـع آگاه تاکیـد کردنــد کــه هنــد قصــد دارد طرحهــای خــود بــرای ســاخت یــک بنــدر در جنــوب شــرق ایــران را طــی هفتــه جــاری بــه پیــش ببــرد. بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، در حالــی کـه نارنـدرا مـودی نخسـت وزیـر هنـد تمایـل خـود را بـرای گسـترش روابـط و همـکاری هـا بــا کشــورهای آســیای مرکــزی اعــام کــرده، خـود را بـرای مقابلـه بـا فشـارهای آمریـکا نیـز آمــاده نمــوده اســت. آمریــکا پیــش از ایــن بــه هنــد و ســایر شــرکای تجــاری ایــران هشــدار داده بــود تــا بــرای امضــای قــرارداد بــا تهــران، عجلــه نکننــد. ایـران و هنـد در سـال 2003 میـادی بـا توسـعه بنــدر چابهــار در خلیــج عمــان و در نزدیکــی مــرز ایــران و پاکســتان، موافقــت کــرده بودنــد ولـی ایـن طـرح بـه علـت تحریـم هـای غـرب بـا پیشـرفت ناچیـزی روبـرو شــده اسـت. اکنــون هنــد تحــت تاثیــر امضــای قــرارداد 46 میلیـارد دالری چیـن و پاکسـتان بـرای گسـترش همــکاری هــای انــرژی، قصــد دارد همــکاری هـای تجـاری خـود با ایـران و سـایر کشـورهای خلیـج فـارس را توسـعه دهـد.

یــک منبــع آگاه وزارت کشــتیرانی هنــد کــه از ایــن مســاله مطلــع اســت بــه رویتــرز گفــت: نیتیــن گادکاری وزیــر کشــتیرانی هنــد طــی سـفری یـک روزه بـه ایـران، تفاهمنامـه مربـوط بـه توسـعه میـدان چابهـار را امضـا خواهـد کرد. در حالــی کــه ایــران و قــدرت هــای جهانــی اوایـل آوریـل بـه چارچـوب توافـق اولیـه هسـته ای دســت یافتــه انــد و دو طــرف تــا 30 ژوئــن فرصــت دارنــد تــا بــه توافــق نهایــی برســند، هنــد اخیــرا هیاتــی را بــه ایــران فرســتاده تــا قراردادهـای انـرژی، تجـاری و زیـر سـاختی بـا ایــران امضــا کنــد.

ونــدی شــرمن دســتیار وزیــر خارجــه آمریــکا پیــش از ایــن ضمــن اشــاره بــه تــاش هنــد و ســایر خریــداران نفــت ایــران بــرای افزایــش مبــادالت تجــاری بــا تهــران پــس از دســتیابی ایــران و قــدرت هــای جهانــی بــه توافــق اولیــه هســته ای، تصریــح کــرد: آمریــکا از هنــد و ســایر کشــورها مــی خواهــد تــا تعامــل فعاالنــه بـا تهـران را تـا زمـان دسـتیابی بـه یـک توافـق نهایــی هســته ای، متوقــف کننــد.

مــا هنــوز بــه توافــق نهایــی دســت پیــدا نکــرده ایــم. شـرمن در ادامـه گفـت: مـا درک مـی کنیـم که هیـچ کشـوری نمـی خواهـد نفـر آخـر در صف باشــد، همــه مــی خواهنــد نفــر اول در صــف باشــند و اگــر تحریــم هــا لغــو شــود، نخســتین کشـوری باشـند کـه مبـادالت تجـاری خـود بـا ایــران را افزایــش خواهــد داد. ایــن منبــع آگاه افــزود: مــا نمــی خواهیــم ایــن فرصـت را از دسـت بدهیـم و بـا سـرعت ممکـن اقـدام خواهیـم کـرد. دولـت هنـد سـال گذشـته پـروژه توسـعه بنـدر چابهـار را تصویـب کـرده اسـت. یــک منبــع آگاه وزارت بازرگانــی هنــد نیــز گفـت: ایـران نیـز توافقنامـه تجـارت آزاد را بـه هنــد پیشــنهاد داده اســت.

تجــارت بــر مبنــای روپیــه بــا ایــران از ســال 2012 میــادی زمانــی آغــاز شــد کــه تحریــم هـای بیـن المللـی، انتقـال ارز بیـن ایـران و هنـد را بـا دشـواری هـای زیـادی روبـرو کـرد. ایـن تحریـم هـا موجـب شـده تـا صـادرات هنـد در دو ســال گذشــته بــه ایــران دو برابــر شــده و بیــش از 4 میلیــارد دالر برســد. خالــد خــان رئیــس فدراســیون ســازمان هــای صادراتــی هنــد تاکیــد کــرد: صادرکننــدگان هنــدی مــی خواهنــد بــا توســعه بنــدر چابهــار و اســتفاده از منطقــه آزاد تجــاری بــا ایــران، صـادرات خـود بـه کشـورهای مشـترک المنافـع را افزایـش دهنـد. ایـن هدیـه نارنـدرا مـودی بـه ایــران و صادرکننــدگان هنــدی خواهــد بــود

. هنــد مــی خواهــد بــا توســعه بنــدر چابهــار در واقــع هزینــه حمــل و نقــل و زمــان جابجایــی کاال بــه آســیای مرکــزی و خلیــج فــارس را حـدود یـک سـوم کاهـش دهـد. هنـد پیـش از ایـن نیـز حـدود 100 میلیـون دالر بـرای سـاخت جــاده 220 کیلومتــری در غــرب افغانســتان هزینـه کـرده اسـت تـا بـه بنـدر چابهـار متصـل شــود *عاقبــت ایــران و هنــد قــرارداد توســعه بنــدر چابهــار را امضــا کردنــد عاقبــت ایــران و هنــد علــی رغــم فشــارهای آمریــکا قــراردادی را بــرای توســعه میــدان راهبــردی چابهــار در جنــوب شــرق ایــران بــه امضــا رســاندند. بـر پایـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، امضـای قــرارداد توســعه میــدان چابهــار بیــن ایــران و هنــد در شــرایطی اســت کــه آمریــکا پیــش از ایــن بــه شــرکای تجــاری تهــران هشــدار داده بــود تــا پیــش از دســتیابی بــه توافــق جامــع هسـتهای، از امضـای هرگونـه قـرارداد تجـاری بــا ایــران خــودداری کننــد. نیتیـن گادکاری وزیـر کشـتیرانی هنـد و عبـاس احمـد آخونـدی همتـای ایرانـی وی تفاهمنامـه مربــوط بــه توســعه بنــدر چابهــار در خلیــج عمــان را امضــا کردنــد.

دولــت هنــد بــا انتشــار بیانیــهای تأکیــد کــرده اسـت کـه شـرکت هـای هنـدی پـروژه توسـعه بنــدر چابهــار را اجــرا خواهنــد کــرد. ریچــارد ورمــا ســفیر آمریــکا در هنــد نیــز در واکنـش بـه امضـای ایـن قـرارداد، تاکیـد کـرد کــه تحریمهــا مشــکل را حــل نخواهــد کــرد،

 ایــران را بــرای دســتیابی ولــی تحریمهــا قطعــا بــه توافــق نهایــی ملــزم میکنــد. *

جزییــات قابــل تامــل توســعه بنــدر چابهــار عبــاس آخونــدی پــس از امضــای یادداشــت تفاهـم سـرمایه گـذاری هنـد بـا اشـاره بـه تهیـه پیـش نویـس توافـق نامـه ترانزیتـی بیـن ایـران، افغانسـتان و هنـد اظهـار کـرد: ایـن پیـش نویـس بـرای تأییـد نهایـی ارائـه شـده و امیدواریـم هـر چـه زودتـر نظـر دولـت هنـد را دریافـت کنیـم تــا توافقنامــه ســریعتر نهایــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه تفاهمنامــه امضــا شــده بــا هندیهــا شــامل دو بخــش اســت، تصریــح کــرد: بخــش اول مربــوط بــه تجهیــز و توســعه فــاز یــک بنــدر چابهــار اســت کــه عمــده فعالیــت در ســکو توســط ایرانــی هــا انجــام شــده. در ایــن تفاهمنامــه هنــدی هــا پذیرفتنــد 85 میلیـون دالر بـرای تجهیـز ایـن فـاز سـرمایه گــذاری کننــد. بــر اســاس بخــش دیگــری از ایــن تفاهمنامــه، طــرف هنــدی بــرای ســرمایه گــذاری 110 میلیــون دلاری در توســعه ســایر فازهــای بنــدر چابهــار نیــز اعــام آمادگــی کــرده اســت. وی بـا بیـان اینکـه منتظـر دریافـت پیشـنهادات فنـی و اقتصـادی طـرف هنـدی بعـد از امضـای ایـن تفاهـم نامـه هسـتیم تـا بـر اسـاس آن یـک قــرارداد عملیاتــی را امضــا و اجرایــی کنیــم، ادامــه داد: دولــت هنــد ســرمایه گــذاری در بنــدر چابهــار را بــه تصویــب رســانده بنابرایــن بـا دولـت مصممـی روبـرو هسـتیم کـه مصوبـه رسـمی بـرای سـرمایه گـذاری در بنـدر چابهـار دارد و بــرای ایــن ســرمایه گــذاری عالقمنــد اســت. وی تاکیــد کــرد: البتــه مــا بــرای ایــن ســرمایه گــذاری بــه هیــچ وجــه عملیــات توســعهای خــود را در چابهــار متوقــف نکردیــم امــا بــه محـض ایـن کـه دولـت هنـد پیشـنهادات فنـی و قــراردادی خــود را ارائــه دهــد اســتقبال مــی کنیــم تــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده حداکثــری داشــته باشــیم. وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه بنــدر چابهــار در فــاز یــک بیــش از 6 میلیـون تـن بـه ظرفیـت فعلـی ایـن بنـدر اضافـه مـی کنـد، ادامـه داد: در حـال حاضـر فـاز یـک طـرح توسـعه بنـدر چابهـار بیـش از 50 درصـد پیشــرفت دارد و شــما مالحظــه خواهیــد کــرد کـه بخـش عمـده پلـت فـرم توسـعه فـاز یـک آمــاده اســت

. آخونــدی بــا بیــان اینکــه در صــورت توســعه بنـدر چابهـار ظرفیـت ایـن بنـدر بـه 80 میلیـون تـن در سـال نیـز افزایـش مـی یابـد گفـت: ایـده مــا ایــن اســت کــه چابهــار را بــه بنــدر کشــتی هــای اقیانــوس پیمــا بــا ظرفیــت بیــش از 100 هــزار تــن تــا 300 هــزار تــن تبدیــل کنیــم. وی یـادآور شـد: افـزون بـر ایـن خـط راه آهـن چابهــار بــه زاهــدان بــه طــول 600 کیلومتــر را در حــال اجــرا داریــم کــه فــاز یــک آن بــه طــول 300 کیلومتــر عملیاتــی اســت.

طراحــی فنـی ایـن خـط آهـن نیـز انجـام شـده کـه اگـر دولـت هنـد تمایـل داشـته باشـد در ایـن طـرح مشـارکت کنـد؛ مـا نیـز پیشـنهادات فنـی طـرف هنــدی را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم. آخونــدی بــا بیــان اینکــه خطــوط کشــتیرانی جهـان مجـددا از کشـورهای آسـیای دور و بقیـه نقــاط جهــان بــه بنــدر عبــاس مراجعــه کردنــد گفــت: امیــدوارم کــه بــه زودی الینرهــای هنـدی را مسـتقیما در بنـادر ایـران پهلـو دهیـم.

نیتیـن گادکاری وزیـر حمـل و نقـل، کشـتیرانی و بزرگـراه هـای هنـد بـا اشـاره بـه اینکـه کشـور هنــد مســئولیت بخشــی از توســعه چابهــار را بــر عهــده گرفتــه و آمــاده همــکاری بــا همــه کشــورها در ایــن زمینــه اســت، ادامــه داد: چابهـار بـه توسـعه ترانزیـت تجـاری در منطقـه بــه ویــژه کشــورهای مشــترک المنافــع کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

همچنیــن چابهــار راه جایگزیــن بــرای کشــورهایی کــه راه دریایــی نـدارد را فراهـم مـی کنـد و ایـن موجـب رشـد اقتصــاد و تجــارت در منطقــه خواهــد شــد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه باعـث افتخاراسـت کـه ایــن یادداشــت تفاهــم را امضــای مــی کنیــم ادامـه داد: آمادگـی خـود را بـرای توسـعه بنـدر چابهـار طبـق برنامـه اعـام مـی کنیـم تـا طـرح توسـعه ایـن بنـدر هـر چـه سـریعتر انجـام شـود. گادکاری همچنیـن از بررسـی پیشـنهادات ایران در حـوزه توسـعه خطـوط ریلـی اسـتقبال کـرد و گفــت: یــک شــرکت معــروف در حــوزه ریلـی در هنـد وجـود دارد کـه از آنهـا خواهـم خواسـت سـفری بـرای بررسـی ایـن پـروژه هـا داشــته باشــند ضمــن اینکــه ایــن شــرکت در نقــاط مختلــف جهــان پــروژه هــای بزرگــی را انجــام داده اســت.

گفتنــی اســت، بــر اســاس توافــق اخیــر امضــا شــده بیــن ایــران و هنــد، پــس از ســرمایه گــذاری ۸۵ میلیــون دالری هنــد در توســعه بنــدر چابهــار، در پایــان ســال دهــم قــرارداد، بــدون دریافــت هیــچ گونــه وجهــی، مالکیــت تجهیـزات مسـتقر شـده در ایـن بنـدر بـه ایـران منتقــل مــی شــود. *درســی کــه هندوهــا بــه روحانــی دربــاره کدخــدا دادنــد هندوهــا گرچــه بیــش از یــک دهــه در برابــر آمریکایـی هـا بـرای توسـعه بنـدر چابهـار کوتاه آمدنــد ولــی نهایتــا بــرای حفــظ منافــع ملــی خــود بــه آمریکایــی هــا »نــه« گفتنــد. هنــدی هــا بخوبــی بــه ایــن نکتــه واقفنــد کــه منافــع ملــی آنهــا اقتضــاد مــی کنــد کــه در مقابــل درخواسـت هـای آمریکایـی هـا بایـد بیاسـتند. منفعـت ملـی هندوهـا بـا وجـودی کـه آمریـکا و هندوسـتان روابـط مسـتحکم هسـته ای دارنـد اینبــار اقتضــا کــرد کــه خواســته هــای آمریــکا را زیــر پــا بگذارنــد و حتــی داشــتن روابــط اســتراتژیک بــا ایــن کشــور نیــز مانعــی بــرای توســعه و منفعــت اقتصــادی شــان نشــود.

در ایـن اقـدام هندوهـا بـرای دولـت روحانـی کـه آمریــکا را کدخــدا مــی دانــد و منفعــت هــای اقتصــادی و تامیــن منافــع ملــی از راه مذاکــره و تفاهــم بــا آمریــکا مــی دانــد درس بزرگــی بـود. بزرگتریـن درس هندوهـا، »نـه« گفتـن بـه آمریـکا بـرای رسـیدن بـه منافـع ملـی بیشـتر بود. بـه تعبییـر سـاده تـر بـرای رسـیدن بـه منافـع ملـی عالـی و منفعـت هـای بـزرگ اقتصـادی بایـد در سـبد سیاسـت خارجـه کشـور گزینـه »نـه« هـای بـزرگ بـه دولـت زورگـو و غیـر قابـل اعتمـاد آمریــکا بایــد باشــد و گرنــه تامیــن منافــع ملــی بـه صـورت کامـل هرگـز محقـق نخواهـد شـد. البتــه مــردم اســتان بــه خوبــی دریافــت کردنــد کــه آمریکایــی هــا در چابهــار شکســته شــدند. زیـرا آنهـا نمـی خواسـتند بنـدر چابهـار توسـعه یابــد ولــی اینــک بــر خــاف میــل و تــاش آنهـا چابهـار بـا عـزم دولـت هنـد و جمهـوری اســامی توســعه خواهــد یافــت و ایــن یعنــی شکســته شــدن آمریــکا... شکســته شــدن شــاخ ابرقــدرت زورگــو و غیــر قابــل اعتمــاد ... شکســته شــدن آمریــکا در چابهــار مبــارک مـردم انقالبـی و محـروم سیسـتان و بلوچسـتان!

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی