هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ب.ظ

شماره 241هفته نامه توسن

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

آل ســعود در عربســتان بلــوچ کشــی راه انداختــه اســت. مامــوران ســعودی، صیادهــا را در دریــای چابهــار دســتگیر مــی کننــد و بعــد در قصرهــای هــزار و یــک شــب ریــاض، شــاهزداگان ســعودی آنهــا را اعــدام مــی کننــد.

یهــود زادگان مدعــی مبــارزه بــا قاچــاق شــده انــد، همیــن هــا کــه همدسـت اسـراییل هسـتند و قلـب و کلیـه، جنـازه هــای شــهدا فلســطینی را قاچــاق مــی کننــد. حکومــت عربســتان زورش تنهــا بــه صیــادان مــی رسـد، آنهـا بـا دههـا شـاهزاده قاچاقچـی سـعودی کاری ندارنـد.

 چـاه نفـت مسـلمین مکـه و مدینـه را مــی دزدنــد و بعــد صیــادان مســلمان بلــوچ را اعــدام مــی کننــد. آدم کشــی بخشــی از ذات آل سـعود شـده، اگـر روزی بـرای مارهـای روی دوش ملــک ســلمان مغــز ســر انســان هــای مســلمان و بــی گنــاه را نبرنــد، شــب خوابــش نمــی بــرد. ملــک ســلمان آنقــدر خبیــث اســت کــه پســرش مــی توانــد در چنــد مــاه چندهــزار کــودک و زن یمنـی را بـه شـهادت برسـاند.

خبث بـن خبیـث! آل سـعود همـان هـای بودنـد کـه سـردار شوشـتری را در پیشــین شــهید کردنــد. همــان نورعلــی را کــه بیمارسـتان صحرایـی برپـا مـی کـرد بـرای مـردم بلـوچ. همـان کـه کیـف مـی خریـد بـرای فرزنـدان کــم بضاعــت صیــادان بلــوچ و بــا دســت خــودش بــه مــدارس مــی بــرد. همــان کــه چــاه آب مــی کنــد بــرای بلوچســتان، همــان کــه آل ســعود از محبوبیتـش ترسـید.

 آل سـعود شـهید میرحسـینی را هــم شــهید کــرده، آنهــا بــه صــدام پــول دادنــد کــه عــراق بــه ایــران حملــه کنــد. شــهید میرحسـینی تعـدادی از رزمنـده هـای بلـوچ را بـرد شـلمچه تـا آنجـا بـا آل سـعود بجنگنـد. سـعودی هـا از همـان مقطـع کینـه رزمنـدگان بلـوچ را بـه دل گرفتنـد. شـهید میرحسـینی سـبک زندگـی در در مقابــل آل ســعود را بــه مــا یــاد داده، شمشــیر از نیــام برکشــیدن در شــلمچه! از هرچــه بگوییــم بازهـم از آل سـعود آدم کـش گفتـن کـم هسـت. از کشـته سـنی و شـیعه اسـتان پشـته سـاخته در زادگاه اسـام.

 امـا ظریـف ویـن رفـت بـا آل سـعود دربـاره سـوریه مذاکـره کنـد. ظریـف مـرد خـوب و خنــده رویــی اســت ولــی راه مواجــه بــا باقــی مانــده گان بنــی امیــه را نمــی دانــد. همفکرانــش معنــای صلــح امــام حســن را نفهمیــده انــد چــه برســد بــه دیپلماســی عاشــورا را. مــا سیســتانی و بلوچســتانی هــا را دیــر یــا زود عاشــورایی در مقابــل آل ســعود خواهــد بــود. بــرای آن زمــان موعـود بایـد لحظـه شـماری کـرد. هرچنـد آن ور آب صیـادان بلـوچ را اعـدام کردنـد و ایـن ور آب در چابهـار متهـم اقتصـادی دسـتگیر کردنـد. حکایـت تلخـی اسـت. اگـر منطقـه آزاد پـول بـرای مـردم درمیـآورد، دیگـر سـیل بیـکاران راهـی دریـا نمـی شــدند! ظاهــرا منطقــه آزاد اشــتغال ایجــاد مــی کنــد بــرای همفکــران سیاســی نــه بــرای مــردم! ایـن همـان ربطـی اسـت کـه اعـدام صیـادان بلـوچ در عربسـتان بـا فسـاد در منطقـه آزاد دارد.

 هنـدی هـا کـه هـوس سـاخت چابهـار را کـرده انـد، کال مـردان لطیفـی هسـتند. سـریع گریـه مـی کننـد و آواز مــی خواننــد. از فســاد ســتیزی شــان خبــر نـدارم. امـا چینـی ها روی فسـاد حسـاس هسـتند. سـریعریال امـکان خودکشـی شـان هسـت. ایـکاش چابهـار کـه میآینـد چنـد شمشـیر سـامورایی نیـز از ژاپــن بــرای خودکشــی مفســدین مــا بیاورنــد. چابهــار وقتــی ضعیــف باشــد، معلــوم اســت کــه عربسـتان جسـورتر مـی شـود. چابهـار وقتـی هنوز در اقتصــاد منطقــه حــرف چندانــی بــرای گفتــن نـدارد، معلـوم اسـت کـه آل سـعود صیـادان بلـوچ را راحــت مــی کشــد.

ســعودی هــا فهمیــده انــد کــه قائــم مقــام منطقــه آزاد را بــه جــرم فســاد اقتصـادی دسـتگیر کـرده انـد. اقتصـاد قـوی یـک کشــور را مقتدرتــر مــی کنــد. چابهــار قــرار بــود بــرای مــردم بلــوچ اقتــدار آفریــن باشــد. اقتــدار چابهـار مـی توانسـت مانـع از اعـدام صیـادان بلـوچ بشـود. دریـای چابهـار عمقـش آنقـدر زیـاد اسـت کــه حــرف هایــش را بــه دل مــی کشــد. وســعت دریــای چابهــار بــه وســعت همــه مــردم ســاحلی آن اســت. خیلــی عمــق دارد. گاهــی خشــمگین مـی شـود ولـی ذاتـش آرام اسـت.

دریـای چابهـار هـم، از فسـاد در منطقـه آزاد خشـمگین اسـت. او هـم ایـن روزهـا بـا خانـواده هـای صیـادان بلـوچ همــدردی مــی کنــد/ امــا رهبــری بــه دریادلــی ســیدعلی خامنــه ای در جهــان وجــود نــدارد/ آن روز کـه گفـت پاسـخ ایـران بـه عربسـتان سـخت و خشـن خواهـد بـود، در نگاهـش دریـا مـوج میـزد/ ســونامی بــه پــا کــرد ایــن رهبــر مقتــدر، آن روز اقتــدار را همــگان فهمیدنــد، آل ســعود دســت و پایـش را گـم کـرد. ملـک عبـداهلل بـه غلـط کـردن افتــاد. البتــه رییــس جمهــور مــان هــم نفــس راحتــی کشــید. چــون امیــر کویــت کاری بــرای ظریــف نکــرد. او رفــت پیــش امیــر کویــت زانــو زد تــا واســطه گــری کنــد. امــا آل ســعود جســور شـده، حسـن روحانـی نفـس راحتـی کشـید چـون رهبـری گـوش ملـک عبـداهلل را کشـید! کاری کـه دولــت نتوانســت بــا صدهــا دیپلمــات بکنــد . یــک جملــه چنــد ثانیــه ای ولــی فقیــه کفایــت کــرد. اقتــدار ایــن رهبــر البتــه اقتصــادی نیســت. از جنــس خدایــی اســت. آنجــا کــه باالتــر از دســت خــدا دیگــر هیــچ نیســت! حــاال فهمیــدی آقــای اصــاح طلــب! چــرا امــام گفــت آمریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد بکنــد. آل ســعود هــم همینطــور! یــک رهبــر شــجاع بــاالی ســر همــه اســت. از دریــای چابهــار تــا دریــای خــزر، از قــوم بلــوچ تــا گیلکــی و مازندارانــی. شــجاعت و اقتــدار چــه میراثــی اســت کــه آل علــی ایــن روزهــا در کوفــه و شــام بــرای همیشــه تاریــخ بــه ارث گذاشــتند. عجــب ارثیــه خاصــی! زینــب )س( ایــن روزهــا در شــام طوفــان بــه پــا کــرده، وقتــی خطبــه مــی خوانــد پیــروان بنــی امیــه بــه خــود مــی لرزنــد. دختــر علــی اســت...

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی