هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

9 دی جدید در راه زاهدان

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ب.ظ

شماره 243هفته نامه توسن

 

پیشبینی ناظرین سیاسی از واکنش مردم به حضور پیاپی فتنه گران در استان

9 دی جدید در راه زاهدان

طــی چنــد مــاه اخیــر آنقـدر حامـی فتنـه بـا حمایـت جریـان اصـاح طلـب تنــدرو و برخــی دولتمــردان بــه دانشــگاه هــای آزاد آمـده انـد کـه شـاید در ایـن زمینـه پـس از تهـران و چنــد شــهر بــزرگ ایــران، سیســتان و بلوچســتان رتبـه بسـیار مناسـبی در پذیرایـی از حامیـان فتنـه را بـه راحتـی بدسـت آورد. توهیـن بـه نهادهـای زیـر مجموعـه رهبـری، حمایـت از فتنــه گــران، تــاش بــرای ایجــاد بلــوا و آشــوب، هــدف قــرار دادن شــورای نگهبــان و قــوه قضاییــه، زمینــه ســازی بــرای نشــر گفتمــان هــای فاصلــه دار بــا گفتمــان هــای حاکمیــت و... تنهــا بخشــی از ماحصــل ســخنرانی افــرادی ماننــد، علــی شــکوری راد، منتجــب نیــا، حســین مرعشــی و... در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت. بــه نظــر ایــن رونــد توهیــن هــا و شــیطنت هــای سیاســی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و تــا انتخابــات مجلـس شـورای اسـامی شـاهد اتفاقـات ناگوارتـری در اســتان حســاس و اســتراتژیک سیســتان و بلوچســتان نیــز باشــیم

مردم واکنش نشان می هند

 امــا در کنــار ایــن فتنــه انگیــزی هــا، اعتراضــات مردمــی و دانشــجویی نیــز در زاهــدان قابــل توجــه بـوده اسـت. همچنانکـه چنـدی قبـل سـخنان فتنـه انگیــز شــکوری راد از متهمیــن فتنــه ۸۸ و دبیــر حــزب اتحــاد ملــت اســامی ایــران کــه در میــان فعالیـن سیاسـی کشـور بـه نسـخه دوم حـزب منحلـه مشــارکت مشــهور شــده، در دانشــگاه زاهــدان بــا واکنـش قابـل توجـه مـردم، دانشـجویان و نهادهـای مختلــف ایــن اســتان روبــه رو شــد. شـکوری راد در دانشـگاه زاهـدان بـا حمله به شـورای نگبهــان مدعــی شــد: بحــث نظــارت اســتصوابی شـورای نگهبـان در قانـون نبـوده و نیسـت؛ تشـخیص صالحیــت کاندیداهــا بــا مــردم اســت نــه شــورای نگهبــان.

  • توسن

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ب.ظ

شماره 241هفته نامه توسن

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

آل ســعود در عربســتان بلــوچ کشــی راه انداختــه اســت. مامــوران ســعودی، صیادهــا را در دریــای چابهــار دســتگیر مــی کننــد و بعــد در قصرهــای هــزار و یــک شــب ریــاض، شــاهزداگان ســعودی آنهــا را اعــدام مــی کننــد.

یهــود زادگان مدعــی مبــارزه بــا قاچــاق شــده انــد، همیــن هــا کــه همدسـت اسـراییل هسـتند و قلـب و کلیـه، جنـازه هــای شــهدا فلســطینی را قاچــاق مــی کننــد. حکومــت عربســتان زورش تنهــا بــه صیــادان مــی رسـد، آنهـا بـا دههـا شـاهزاده قاچاقچـی سـعودی کاری ندارنـد.

 چـاه نفـت مسـلمین مکـه و مدینـه را مــی دزدنــد و بعــد صیــادان مســلمان بلــوچ را اعــدام مــی کننــد. آدم کشــی بخشــی از ذات آل سـعود شـده، اگـر روزی بـرای مارهـای روی دوش ملــک ســلمان مغــز ســر انســان هــای مســلمان و بــی گنــاه را نبرنــد، شــب خوابــش نمــی بــرد. ملــک ســلمان آنقــدر خبیــث اســت کــه پســرش مــی توانــد در چنــد مــاه چندهــزار کــودک و زن یمنـی را بـه شـهادت برسـاند.

خبث بـن خبیـث! آل سـعود همـان هـای بودنـد کـه سـردار شوشـتری را در پیشــین شــهید کردنــد. همــان نورعلــی را کــه بیمارسـتان صحرایـی برپـا مـی کـرد بـرای مـردم بلـوچ. همـان کـه کیـف مـی خریـد بـرای فرزنـدان کــم بضاعــت صیــادان بلــوچ و بــا دســت خــودش بــه مــدارس مــی بــرد. همــان کــه چــاه آب مــی کنــد بــرای بلوچســتان، همــان کــه آل ســعود از محبوبیتـش ترسـید.

  • توسن

دانلود شماره 243هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ

دانلود شماره 243هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

دانلود شماره 241هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ

دانلود شماره 241هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

دانلود شماره 240هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۳۷ ب.ظ

دانلود شماره 240هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن