هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود شماره 235هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۷ ب.ظ

دانلود شماره 235هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

دانلود شماره 233هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۵ ب.ظ

دانلود شماره 233هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

دانلود شماره 229 هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۳ ب.ظ

دانلود شماره 229 هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

بازی تمام شد!

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۱ ب.ظ
    • توسن شماره 222 دوشنبه 8 تیر

 

بازی تمام شد!

حــال دیگــر لاقــل بــرای شــنونده هــای اخبــار رادیــو علــی اوســط هاشــمی یــک چهــره کامــا شـناخته شده اسـت، اسـتاندار سیسـتان و بلوچستان کــه بــا تکــرار بدقولیهــای خــود در فروردیــن، اردیبشـهت و خـرداد، عنـوان بدقولتریـن مسـئول سـال را تـا بـه ایـن لحظـه بـه خـودش اختصـاص داده اســت.قصه هــم ســر افتتــاح یــک کارخانــه در ســفیدابه کــه از زمســتان ســال گذشــته آقــای اوسـط هاشـمی هـر بـار قـول افتتاحـش را در مـاه بعــد میدهــد. فروردیــن، اردیبهشــت، خــرداد؟ سـؤال مـا دیگـر ایـن نیسـت کـه چـرا وعدههـای آقــای اوســط هاشــمی محقــق نمیشــود، ســؤال ایـن اسـت کـه چـرا اساسـا وعـده میدهـد؟ چـرا وعدههــا اینقــدر ارزان شــده اســت؟    

  • توسن

سکانس بلوچستان

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۴ ب.ظ

شماره 221 هفته نامه توسن دوشنبه 31 خرداد

بادیگارد حاتمی کیا در ایرانشهر

سکانس بلوچستان

ابراهیــم حاتمی کیــا پشــت دوربیــن مــیرود) شــنیدن همیــن خبــر یــک جملـهای پـر اسـت از کنجـکاوی و هیجـان. حاتمی کیــا فیلمســاز بزرگــی اســت کــه هیــچ وقــت در رقابــت جشــنوارههای خارجـی حضـور نداشـته. او تمـام اعتبـارش را در داخـل کشـور به دسـت آورده و شـاید بــه خاطــر همیــن، نقدهــای اجتماعــی اش بــه دل مــردم مینشــیند. مــردم نقدهــای حاتمی کیــا را دوســت دارنــد، چــون جشــنوارههای خارجــی ایــن فیلمســاز را شــرطی نکردهانــد و او نقــدی میکنــد کــه زبــان حــال مردمــش بــوده، نــه آن چیزهایــی کــه دیگــران دوســت دارنـد یـک ایرانـی دربـارهی کشـور خودش بگویـد، تـا بـا آنهـا بشـود مدرکـی علیـه عقــب ماندگــی ایــران دســت و پــا کــرد.

  • توسن

جفای استانداری به امــام امـت

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ

توسن شماره 219 دوشنبه 18 خرداد

جفای استانداری به امــام امـت

نقدهـای گفتمانـی زیـادی بـه عملکـرد اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان و بـه خصوص به علی اوسـط هاشـمی طـی دو سـال اخیـر از طرف گـروه هـای مختلف ارزشـی و همچنیـن برخی خانواده های برجسـته ایثـار گـر اسـتان مطرح شـده اسـت. طـی دو سـال اخیـر عملکـرد اسـتاندار تدبیـر و امیـد دراسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان کار را بـه جایـی رسـاند کـه داد مراجع بـزرگ تقلید در قـم نیـز در آمـد.

بـه گـواه ناظریـن سیاسـی هیچ اسـتانداری در سـال های اخیر در اسـتان و حتی شـاید بتوان گفت در سـطح کشـور اینقـدر مورد انتقـاد مراجـع تقلید نبوده اسـت. بـا ایـن وجـود سـخنان اخیـر معـاون هماهنگ سـپاه سـلمان دربـاره کوتاهـی و جفا اسـتانداری در اعـزام زائریـن بـه حـرم حضـرت امـام خمینی )ره( نگرانـی هـای بیشـتری از عملکـرد مجموعـه مدیریتـی اسـتانداری مـی افزاید. معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه سـلمان، چنـد روز قبـل در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( در محل مهمانسـرای مجتمع مسـکونی شهیدحبیب لـک زایـی زاهـدان برگـزار شـد گفـت: متاسـفانه مسـئوالن اسـتانی کـه عضـو سـتاد برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( مـی باشـند، تنهـا حـرف می زننـد و عملی در کار آنها نیسـت.

  • توسن

درس هندوها به دولت روحانی

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ

توسن شماره 216-دوشنبه 21 اردیبهشت

درس هندوها به دولت روحانی

 شکست کدخدا در چابهار

بـه گـزارش توسـن، چنـد مـاه قبـل پایـگاه خبـری ایندیـن اکسـپرس طـی گزارشـی نوشـت درحالــی کــه یــک دهــه از طــرح موضــوع توســعه بنــدر چابهــار ایــران توســط هنــد میگــذرد و ایــن پــروژه هنــوز اجرایــی نشــده اســت بــه نظــر مــی رســد دولــت جدیــد هنــد قصــد دارد ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســاند در ایــن گــزارش آمــده بــود: تصمیــم دهلــی نــو بــرای مشــارکت در توســعه بنــدر چابهــار ایـران ، تصمیـم جدیـدی نیسـت.این ایـده اولین بــار بیــش از یــک دهــه پیــش و در جریــان ســفر رئیــس جمهــور وقــت ایــران بــه هنــد در ژانویــه 2003 مطــرح شــد.

 طولانــی شــدن اقــدام در خصــوص ایــن پــروژه مهــم نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه دولــت ســابق هنــد در خصــوص یکــی از پــروژه هایــی کــه منافــع فراوانــی بــرای امنیــت ملــی ایــن کشــور دارد، کوتاهــی کــرده اســت. اگــر وزارت دارایــی دولـت سـابق هنـد از تامیـن اعتبـار پـروژه هـای اســتراتژیک در داخــل و خــارج از مرزهــای ایـن کشـور کوتاهـی کـرده باشـد، امـا دولـت جدیـد نارنـدرا مـدی، تمایـل دارد ایـن موضـوع را از طریـق حـل اختالفـات بیـن وزارتخانـه ای حــل و فصــل نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون مســئولیت وزارتخانــه هــای دارایــی و دفــاع بــه عهــده یــک فــرد گذاشــته شــده، متقاعـد کـردن وزارت دارایـی هنـد آسـان تـر بــه نظــر مــی رســد.

  • توسن