هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

تأمل اکثریت

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ب.ظ

شماره 225 هفته نامه توسن

نگاهی به بازتاب توافق هستهای در استان:

تأمل اکثریت

سرویس سیاسی »توسن«: بازتاب توافق هسته ای – بخوانید جمع بندی مذاکرات- در ایران مورد توجه بسیاری از کارشناسان سیاسی در داخل و خارج از کشور قرار گرفت. اکثر رسانه های بزرگ دنیا و ناظرین مطرح بین المللی به این مسئله پرداختند. البته در داخل کشور به این موضوع با رویکردهای مختلفی پرداخته شد ولی در خارج از کشور عمدتا یک رویکر پررنگ تر از همه رویکردهای دیگر در رسانه های غربی نقش بست. همان رویکردی که شادی بخش های از مردم ایران را در برخی کالن شهرها تالش می کرد در پازل سیاست های غرب قرار دهد. هرچند غربی ها مرموزانه به دنبال پیگیری این خط رسانه ای بودند ولی نمی توان از حساسیت سران غربی و محاسبه آنها درباره افکار عمومی ایران به راحتی گذشت. زیرا برداشت از سنجش افکار عمومی یک کشور در یک مسئله سیاسی – چه برسد به یک موضوع مهم بین اللملی همچون توافق هسته ای ایران با گروه 5+1 - همواره بخشی از محاسبات برای تصمیم گیری ها در سران کشورهای دوست،رقیب و صدالبته دشمن است.

در هر صورت درباره شادی مردم ایران نکاتی در رسانه های مختلف گفته شده است. اما در سیستان و بلوچستان کمتر به این موضوعات در رسانه های محلی با موشکافی و تحلیل پرداخته شده است. در این گزارش تالش می شود که بسیار اجمالی با نگاه جامعه شناسانه به بازتاب توافق هسته ای وین – باز تاکید می شود جمع بندی مذاکرات- در سیستان و بلوچستان پرداخته شود. البته ابتدا برای ورود به بحث اجازه بدهید چند نکته را به عنوان مقدمه بیان شود:

  • توسن

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ

شماره 223 هفته نامه توسن

 

زیر سایه دیپلماسی لبخند

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

سـرویس سیاسـی »توسـن«: نزدیـک بـه پنـج مــاه پیــش، اســفند ســال 93 برخــی رســانه هـای پاکسـتانی از دسـتگیری فـردی بـه نـام سـام ریگـی خبـر دادنـد. بـر پایـه گـزارش آنزمـان خبرگـزاری رویتـرز، مقامــات جنــوب غــرب پاکســتان »ســام ریگــی« را زمانــی کــه وی ســوار بــر اتوبــوس در حــال ســفر در نزدیکــی مــرز ایــران بــوده، بــدون مقاومــت بازداشــت کردهاند.یــک مقــام امنیتــی کــه خواســته نامــش فــاش نشــود، بــه رویتــرز گفتــه اســت کــه ایــن فــرد در 50 کیلومتــری شــهر »کویتــه« مرکــز اســتان بلوچســتان پاکســتان بازداشــت شــده اســت.

بـه نوشـته آنزمـان رویتـرز، سـام ریگـی پسـر عمــوی عبدالمالــک ریگــی، ســرکرده معــدوم گروهـک تروریسـتی جنـداهلل اسـت. امــا ســاعاتی بعــد منابــع ایرانــی فــاش کردنــد کــه هویــت حقیقــی فــرد دســتگیر شــده »عبدالســتار ریگــی« بــرادر کوچکتــر عبدالمالــک ریگــی اســت. بـر ایـن اسـاس »عبدالسـتار ریگـی« در لحظـه دسـتگیری بـرای پنهـان کـردن هویـت خـود، کارت شناسـایی »سـام ریگـی« پسـر عمـوی خــود را تحویــل مامــوران امنیتــی پاکســتان مـی دهـد.

عبدالسـتار ریگـی بـرادر کوچکتـر عبدالمالـک تنهــا باقیمانــده از خانــواده ســرکرده ســابق جندالشــیطان اســت کــه پــس از اختــاف »محمــد ظاهــر« ســرکرده جیــش العــدل بــا خانـواده ریگـی از ایـن گـروه جـدا و بـه گـروه تــازه تاســیس بــرادرش- عبدالرئــوف ریگــی- بــه نــام »جیــش النصــر« مــی پیونــدد. پــس از تــرور عبدالرئــوف ریگــی کــه بنــا بــه شـواهد فـراوان توسـط محمـد ظاهـر سـرکرده جیــش العــدل بــه قتــل رســیده، عبدالســتار ریگــی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد جیــش النصـر بـه جـای بـرادر بزرگتـر، فعالیـت خـود را از چنــدی قبــل آغــاز کــرده بــود

  • توسن