هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۷ مطلب با موضوع «توسن شماره 216-دوشنبه 21 اردیبهشت» ثبت شده است

درس هندوها به دولت روحانی

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ

توسن شماره 216-دوشنبه 21 اردیبهشت

درس هندوها به دولت روحانی

 شکست کدخدا در چابهار

بـه گـزارش توسـن، چنـد مـاه قبـل پایـگاه خبـری ایندیـن اکسـپرس طـی گزارشـی نوشـت درحالــی کــه یــک دهــه از طــرح موضــوع توســعه بنــدر چابهــار ایــران توســط هنــد میگــذرد و ایــن پــروژه هنــوز اجرایــی نشــده اســت بــه نظــر مــی رســد دولــت جدیــد هنــد قصــد دارد ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســاند در ایــن گــزارش آمــده بــود: تصمیــم دهلــی نــو بــرای مشــارکت در توســعه بنــدر چابهــار ایـران ، تصمیـم جدیـدی نیسـت.این ایـده اولین بــار بیــش از یــک دهــه پیــش و در جریــان ســفر رئیــس جمهــور وقــت ایــران بــه هنــد در ژانویــه 2003 مطــرح شــد.

 طولانــی شــدن اقــدام در خصــوص ایــن پــروژه مهــم نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه دولــت ســابق هنــد در خصــوص یکــی از پــروژه هایــی کــه منافــع فراوانــی بــرای امنیــت ملــی ایــن کشــور دارد، کوتاهــی کــرده اســت. اگــر وزارت دارایــی دولـت سـابق هنـد از تامیـن اعتبـار پـروژه هـای اســتراتژیک در داخــل و خــارج از مرزهــای ایـن کشـور کوتاهـی کـرده باشـد، امـا دولـت جدیـد نارنـدرا مـدی، تمایـل دارد ایـن موضـوع را از طریـق حـل اختالفـات بیـن وزارتخانـه ای حــل و فصــل نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون مســئولیت وزارتخانــه هــای دارایــی و دفــاع بــه عهــده یــک فــرد گذاشــته شــده، متقاعـد کـردن وزارت دارایـی هنـد آسـان تـر بــه نظــر مــی رســد.

  • توسن

گفتگویی تفصیلی با مصطفی میرحسینی : فرزند شهید میرحسینی

توسن | شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۴۰ ب.ظ

فرزند شهید میرحسینی :

استاندار قبل از منتقدین باید تکلیفش را با مردم مشخص کند

هیچ استانداری همانند جناب اوسط هاشمی در طول پس از انقلاب در سیستان و بلوچستان و چه بسا در سراسر کشور متأسفانه اینقدر مورد اعتراض و نقد مراجع تقلید قرار نگرفته است.

 

در شماره چهارم هفته نامه توسن گفتگویی تفصیلی با مصطفی میرحسینی از فعالین فرهنگی شهر زاهدان و فرزند شهید بزرگوار "میرحسن میرحسینی" صورت گرفته است که مشروح آن را در زیر می خوانید:

مصطفی میرحسینی از فعالین فرهنگی شهر زاهدان است. بسیاری از علاقه مندان به شهدا در سالهای اخیر پنجشنبه ها درمزاری شهدای زاهدان زیارت عاشورا را با وی زمزمه کردند. در سالهای اخیر کمتر پنجشنبه ای در مزار شهدای زاهدان شاهدمداحی این فعال فرهنگی و مذهبی نبوده است. متن ذیل ماحصل گفتگوی هفته نامه توسن با فرزند شهید میرحسن میرحسینی از شهدای شاخص فرهنگی و دانشجویی جنوب شرق کشور است.

«توسن »: با توجه به اینکه سالهاست دبیر برگزاری جشنواره پدران آسمانی در استان هستید،ارزیابیتان از مجموع فعالیتهای فرهنگی دفاع مقدس در استان چگونه است؟

حوزه دفاع مقدس در ظاهر متولیان مشخصی به صورت رسمی دارد ولی واقعیت قضیه این است که نهادهای مختلف و گاه متعددی در این زمینه مدعی هستند. درسیستان و بلوچستان آنچه از همه بیشتر به چشم میخورد این است که ما از وجود نهادهای مردمی که در حوزه دفاع مقدس کارهای فاخری ارائه بدهند محروم هستیم.

  • توسن

بحران سیستان میوه فرهنگ مدیریت!

توسن | جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۲۶ ب.ظ

توسن شماره 215-دوشنبه 21 اردیبهشت

مجتبی جهان تیغ

در روند 16 ساله تبدیل مسله سیستان به مشکل ، و سپس بحران با گذر از هرکدام از این مراحل و در نتیجه گسترش ابعاد فاجعه و پیچیده شدن مسله چند نفر از مدیران و نمایندگان استعفا دادند؟ یا اعلام رسمی درخواست کمک و همفکری  از سایر مدیران ، ارگانها و نخبگان و مردم کردند ؟ یا پیشقدم در رسانه ای کردن ابعاد بحران شدند؟ یا خبر از تبدیل وضعیت سیستان به بحران دادند؟ فاجعه آنجاست که حتی تنها رسانه فراگیر منطقه(شبکه هامون) نیز سالها سعی برسانسور و بزک کردن چهره فاجعه داشته است و برنامه ثریا و راز از شبکه های سراسری اولین منادیان فاجعه سیستان در کشور و منطقه بودند.

مطبوعات مکتوب و مجازی محلی و بخش های خبری شبکه هامون آکنده از شرح خدمات ، کلنگ زنی ، افتتاح ، بازدید پروژه ها و جلسات اداری مدیران است! یا نطق های آتشین و صد مسله گو نمایندگان در دوره های مختلف! پس چگونه روند 16 ساله ایجاد بحران سیستان را نتوانستند متوقف کنند؟ یا به این ناتوانی اعتراف کرده و حداقل از خوف آثار ماتاخر و اخروی نحوه مدیریت خود و پاسخگو بودن در آن دنیا عرصه مدیریت را متواضعانه ترک کنند چرا که در این دنیا و در این سیستم اداری و نظارتی پاسخگویی و پایشی در کار نیست!

  • توسن

دانلود توسن شماره 215-دوشنبه 21 اردیبهشت

توسن | جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۴۹ ب.ظ

دانلود توسن شماره 215-دوشنبه 21 اردیبهشت

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

چهارمین شماره هفته نامه توسن در سال جدید منتشر شد

توسن | جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ق.ظ

چهارمین شماره هفته نامه توسن در سال جدید منتشر شد

علاقه مندان می توانند جهت تهیه این هفته نامه به دکه روزنامه فروشی های زاهدان مراجعه نمایند.

  • توسن

شکست کدخدا در چابهار

توسن | جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ق.ظ

توسن شماره 215-دوشنبه 21 اردیبهشت


چند ماه قبل پایگاه خبری ایندین اکسپرس طی گزارشی نوشت درحالی که یک دهه از طرح موضوع توسعه بندر چابهار ایران توسط هند می‌گذرد و این پروژه هنوز اجرایی نشده است به نظر می رسد دولت جدید هند قصد دارد این پروژه را به سرانجام برساند.

 در این گزارش آمده بود: تصمیم دهلی نو برای مشارکت در توسعه بندر چابهار ایران ، تصمیم جدیدی نیست. این ایده اولین بار بیش از یک دهه پیش و در جریان سفر رئیس جمهور وقت ایران به هند در ژانویه 2003 مطرح شد. طولانی شدن اقدام در خصوص این پروژه مهم نشان از این واقعیت دارد که دولت سابق هند در خصوص یکی از پروژه هایی که منافع فراوانی برای امنیت ملی این کشور دارد، کوتاهی کرده است. اگر وزارت دارایی دولت سابق هند از تامین اعتبار پروژه های استراتژیک در داخل و خارج از مرزهای این کشور کوتاهی کرده باشد، اما دولت جدید نارندرا مدی، تمایل دارد این موضوع را از طریق حل اختلافات بین وزارتخانه ای حل و فصل نماید. با توجه به اینکه هم اکنون مسئولیت وزارتخانه های دارایی و دفاع به عهده یک فرد گذاشته شده، متقاعد کردن وزارت دارایی هند آسان تر به نظر می رسد

  • توسن

هنوز اینجا همان سیستان و بلوچستان است

توسن | چهارشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ب.ظ

  وعده‌های هاشمی در نخستین روزهای سکان‌داری سیستان و بلوچستان  از «برخورد عزتمندانه با مدیران تغییر یافته در دولت تدبیر و امید» شروع شد، وی که می‌گفت نمی‌گذارد مثل خودش کسی هشت سال در پارکینگ برود و خودش چای برایش بریزد؛ وعده کرده بود که هر مدیری در استان جابجا شود مانند گذشته با او عمل نمی‌‌شود و جایگاهی درخور به او واگذار می‌شود.

این وعده اما در تغییری که در چند دستگاه اجرایی اتفاق افتاده، عملی نشد؛ نخست ریاست جهاد دانشگاهی(عباس صفدری) که اکنون بیش از ۲۵۰ روز از تغییر آن می‌گذرد حتی حالا اتاقی هم در جهاد ندارد که خودش برای خود چای بریزد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز که به دستور استاندار از سمتش برکنار شده بود، حالا در یکی از اتاق‌های همان مجموعه معاون مدیرکل جدید است که به لحاظ اداری مرسوم نیست.

وعده‌های معطل مانده استاندار به مردم

مسئله محیط‌زیست و اشتغال که سبب بروز مهاجرت مردم از شهرها و روستاهای  مختلف استان و به‌ویژه مناطق شمالی شده بود، در همان ماه‌های نخست مسئولیت، پای استاندار را به رسانه ملی و برنامه “ثریا” باز کرد که وی برنامه‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک و چهارساله خود را برای حل این مشکلات به مردم اعلام بکند.

  • توسن