هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۱۶ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

9 دی جدید در راه زاهدان

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ب.ظ

شماره 243هفته نامه توسن

 

پیشبینی ناظرین سیاسی از واکنش مردم به حضور پیاپی فتنه گران در استان

9 دی جدید در راه زاهدان

طــی چنــد مــاه اخیــر آنقـدر حامـی فتنـه بـا حمایـت جریـان اصـاح طلـب تنــدرو و برخــی دولتمــردان بــه دانشــگاه هــای آزاد آمـده انـد کـه شـاید در ایـن زمینـه پـس از تهـران و چنــد شــهر بــزرگ ایــران، سیســتان و بلوچســتان رتبـه بسـیار مناسـبی در پذیرایـی از حامیـان فتنـه را بـه راحتـی بدسـت آورد. توهیـن بـه نهادهـای زیـر مجموعـه رهبـری، حمایـت از فتنــه گــران، تــاش بــرای ایجــاد بلــوا و آشــوب، هــدف قــرار دادن شــورای نگهبــان و قــوه قضاییــه، زمینــه ســازی بــرای نشــر گفتمــان هــای فاصلــه دار بــا گفتمــان هــای حاکمیــت و... تنهــا بخشــی از ماحصــل ســخنرانی افــرادی ماننــد، علــی شــکوری راد، منتجــب نیــا، حســین مرعشــی و... در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت. بــه نظــر ایــن رونــد توهیــن هــا و شــیطنت هــای سیاســی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و تــا انتخابــات مجلـس شـورای اسـامی شـاهد اتفاقـات ناگوارتـری در اســتان حســاس و اســتراتژیک سیســتان و بلوچســتان نیــز باشــیم

مردم واکنش نشان می هند

 امــا در کنــار ایــن فتنــه انگیــزی هــا، اعتراضــات مردمــی و دانشــجویی نیــز در زاهــدان قابــل توجــه بـوده اسـت. همچنانکـه چنـدی قبـل سـخنان فتنـه انگیــز شــکوری راد از متهمیــن فتنــه ۸۸ و دبیــر حــزب اتحــاد ملــت اســامی ایــران کــه در میــان فعالیـن سیاسـی کشـور بـه نسـخه دوم حـزب منحلـه مشــارکت مشــهور شــده، در دانشــگاه زاهــدان بــا واکنـش قابـل توجـه مـردم، دانشـجویان و نهادهـای مختلــف ایــن اســتان روبــه رو شــد. شـکوری راد در دانشـگاه زاهـدان بـا حمله به شـورای نگبهــان مدعــی شــد: بحــث نظــارت اســتصوابی شـورای نگهبـان در قانـون نبـوده و نیسـت؛ تشـخیص صالحیــت کاندیداهــا بــا مــردم اســت نــه شــورای نگهبــان.

 • توسن

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ب.ظ

شماره 241هفته نامه توسن

ربط اعدام صیادان بلوچ با فساد در چابهار!

آل ســعود در عربســتان بلــوچ کشــی راه انداختــه اســت. مامــوران ســعودی، صیادهــا را در دریــای چابهــار دســتگیر مــی کننــد و بعــد در قصرهــای هــزار و یــک شــب ریــاض، شــاهزداگان ســعودی آنهــا را اعــدام مــی کننــد.

یهــود زادگان مدعــی مبــارزه بــا قاچــاق شــده انــد، همیــن هــا کــه همدسـت اسـراییل هسـتند و قلـب و کلیـه، جنـازه هــای شــهدا فلســطینی را قاچــاق مــی کننــد. حکومــت عربســتان زورش تنهــا بــه صیــادان مــی رسـد، آنهـا بـا دههـا شـاهزاده قاچاقچـی سـعودی کاری ندارنـد.

 چـاه نفـت مسـلمین مکـه و مدینـه را مــی دزدنــد و بعــد صیــادان مســلمان بلــوچ را اعــدام مــی کننــد. آدم کشــی بخشــی از ذات آل سـعود شـده، اگـر روزی بـرای مارهـای روی دوش ملــک ســلمان مغــز ســر انســان هــای مســلمان و بــی گنــاه را نبرنــد، شــب خوابــش نمــی بــرد. ملــک ســلمان آنقــدر خبیــث اســت کــه پســرش مــی توانــد در چنــد مــاه چندهــزار کــودک و زن یمنـی را بـه شـهادت برسـاند.

خبث بـن خبیـث! آل سـعود همـان هـای بودنـد کـه سـردار شوشـتری را در پیشــین شــهید کردنــد. همــان نورعلــی را کــه بیمارسـتان صحرایـی برپـا مـی کـرد بـرای مـردم بلـوچ. همـان کـه کیـف مـی خریـد بـرای فرزنـدان کــم بضاعــت صیــادان بلــوچ و بــا دســت خــودش بــه مــدارس مــی بــرد. همــان کــه چــاه آب مــی کنــد بــرای بلوچســتان، همــان کــه آل ســعود از محبوبیتـش ترسـید.

 • توسن

تأمل اکثریت

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ب.ظ

شماره 225 هفته نامه توسن

نگاهی به بازتاب توافق هستهای در استان:

تأمل اکثریت

سرویس سیاسی »توسن«: بازتاب توافق هسته ای – بخوانید جمع بندی مذاکرات- در ایران مورد توجه بسیاری از کارشناسان سیاسی در داخل و خارج از کشور قرار گرفت. اکثر رسانه های بزرگ دنیا و ناظرین مطرح بین المللی به این مسئله پرداختند. البته در داخل کشور به این موضوع با رویکردهای مختلفی پرداخته شد ولی در خارج از کشور عمدتا یک رویکر پررنگ تر از همه رویکردهای دیگر در رسانه های غربی نقش بست. همان رویکردی که شادی بخش های از مردم ایران را در برخی کالن شهرها تالش می کرد در پازل سیاست های غرب قرار دهد. هرچند غربی ها مرموزانه به دنبال پیگیری این خط رسانه ای بودند ولی نمی توان از حساسیت سران غربی و محاسبه آنها درباره افکار عمومی ایران به راحتی گذشت. زیرا برداشت از سنجش افکار عمومی یک کشور در یک مسئله سیاسی – چه برسد به یک موضوع مهم بین اللملی همچون توافق هسته ای ایران با گروه 5+1 - همواره بخشی از محاسبات برای تصمیم گیری ها در سران کشورهای دوست،رقیب و صدالبته دشمن است.

در هر صورت درباره شادی مردم ایران نکاتی در رسانه های مختلف گفته شده است. اما در سیستان و بلوچستان کمتر به این موضوعات در رسانه های محلی با موشکافی و تحلیل پرداخته شده است. در این گزارش تالش می شود که بسیار اجمالی با نگاه جامعه شناسانه به بازتاب توافق هسته ای وین – باز تاکید می شود جمع بندی مذاکرات- در سیستان و بلوچستان پرداخته شود. البته ابتدا برای ورود به بحث اجازه بدهید چند نکته را به عنوان مقدمه بیان شود:

 • توسن

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ

شماره 223 هفته نامه توسن

 

زیر سایه دیپلماسی لبخند

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

سـرویس سیاسـی »توسـن«: نزدیـک بـه پنـج مــاه پیــش، اســفند ســال 93 برخــی رســانه هـای پاکسـتانی از دسـتگیری فـردی بـه نـام سـام ریگـی خبـر دادنـد. بـر پایـه گـزارش آنزمـان خبرگـزاری رویتـرز، مقامــات جنــوب غــرب پاکســتان »ســام ریگــی« را زمانــی کــه وی ســوار بــر اتوبــوس در حــال ســفر در نزدیکــی مــرز ایــران بــوده، بــدون مقاومــت بازداشــت کردهاند.یــک مقــام امنیتــی کــه خواســته نامــش فــاش نشــود، بــه رویتــرز گفتــه اســت کــه ایــن فــرد در 50 کیلومتــری شــهر »کویتــه« مرکــز اســتان بلوچســتان پاکســتان بازداشــت شــده اســت.

بـه نوشـته آنزمـان رویتـرز، سـام ریگـی پسـر عمــوی عبدالمالــک ریگــی، ســرکرده معــدوم گروهـک تروریسـتی جنـداهلل اسـت. امــا ســاعاتی بعــد منابــع ایرانــی فــاش کردنــد کــه هویــت حقیقــی فــرد دســتگیر شــده »عبدالســتار ریگــی« بــرادر کوچکتــر عبدالمالــک ریگــی اســت. بـر ایـن اسـاس »عبدالسـتار ریگـی« در لحظـه دسـتگیری بـرای پنهـان کـردن هویـت خـود، کارت شناسـایی »سـام ریگـی« پسـر عمـوی خــود را تحویــل مامــوران امنیتــی پاکســتان مـی دهـد.

عبدالسـتار ریگـی بـرادر کوچکتـر عبدالمالـک تنهــا باقیمانــده از خانــواده ســرکرده ســابق جندالشــیطان اســت کــه پــس از اختــاف »محمــد ظاهــر« ســرکرده جیــش العــدل بــا خانـواده ریگـی از ایـن گـروه جـدا و بـه گـروه تــازه تاســیس بــرادرش- عبدالرئــوف ریگــی- بــه نــام »جیــش النصــر« مــی پیونــدد. پــس از تــرور عبدالرئــوف ریگــی کــه بنــا بــه شـواهد فـراوان توسـط محمـد ظاهـر سـرکرده جیــش العــدل بــه قتــل رســیده، عبدالســتار ریگــی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد جیــش النصـر بـه جـای بـرادر بزرگتـر، فعالیـت خـود را از چنــدی قبــل آغــاز کــرده بــود

 • توسن

بازی تمام شد!

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۱ ب.ظ
  • توسن شماره 222 دوشنبه 8 تیر

 

بازی تمام شد!

حــال دیگــر لاقــل بــرای شــنونده هــای اخبــار رادیــو علــی اوســط هاشــمی یــک چهــره کامــا شـناخته شده اسـت، اسـتاندار سیسـتان و بلوچستان کــه بــا تکــرار بدقولیهــای خــود در فروردیــن، اردیبشـهت و خـرداد، عنـوان بدقولتریـن مسـئول سـال را تـا بـه ایـن لحظـه بـه خـودش اختصـاص داده اســت.قصه هــم ســر افتتــاح یــک کارخانــه در ســفیدابه کــه از زمســتان ســال گذشــته آقــای اوسـط هاشـمی هـر بـار قـول افتتاحـش را در مـاه بعــد میدهــد. فروردیــن، اردیبهشــت، خــرداد؟ سـؤال مـا دیگـر ایـن نیسـت کـه چـرا وعدههـای آقــای اوســط هاشــمی محقــق نمیشــود، ســؤال ایـن اسـت کـه چـرا اساسـا وعـده میدهـد؟ چـرا وعدههــا اینقــدر ارزان شــده اســت؟    

 • توسن

جفای استانداری به امــام امـت

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ

توسن شماره 219 دوشنبه 18 خرداد

جفای استانداری به امــام امـت

نقدهـای گفتمانـی زیـادی بـه عملکـرد اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان و بـه خصوص به علی اوسـط هاشـمی طـی دو سـال اخیـر از طرف گـروه هـای مختلف ارزشـی و همچنیـن برخی خانواده های برجسـته ایثـار گـر اسـتان مطرح شـده اسـت. طـی دو سـال اخیـر عملکـرد اسـتاندار تدبیـر و امیـد دراسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان کار را بـه جایـی رسـاند کـه داد مراجع بـزرگ تقلید در قـم نیـز در آمـد.

بـه گـواه ناظریـن سیاسـی هیچ اسـتانداری در سـال های اخیر در اسـتان و حتی شـاید بتوان گفت در سـطح کشـور اینقـدر مورد انتقـاد مراجـع تقلید نبوده اسـت. بـا ایـن وجـود سـخنان اخیـر معـاون هماهنگ سـپاه سـلمان دربـاره کوتاهـی و جفا اسـتانداری در اعـزام زائریـن بـه حـرم حضـرت امـام خمینی )ره( نگرانـی هـای بیشـتری از عملکـرد مجموعـه مدیریتـی اسـتانداری مـی افزاید. معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه سـلمان، چنـد روز قبـل در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( در محل مهمانسـرای مجتمع مسـکونی شهیدحبیب لـک زایـی زاهـدان برگـزار شـد گفـت: متاسـفانه مسـئوالن اسـتانی کـه عضـو سـتاد برگـزاری مراسـم ارتحـال امـام خمینـی)ره( مـی باشـند، تنهـا حـرف می زننـد و عملی در کار آنها نیسـت.

 • توسن

درس هندوها به دولت روحانی

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ

توسن شماره 216-دوشنبه 21 اردیبهشت

درس هندوها به دولت روحانی

 شکست کدخدا در چابهار

بـه گـزارش توسـن، چنـد مـاه قبـل پایـگاه خبـری ایندیـن اکسـپرس طـی گزارشـی نوشـت درحالــی کــه یــک دهــه از طــرح موضــوع توســعه بنــدر چابهــار ایــران توســط هنــد میگــذرد و ایــن پــروژه هنــوز اجرایــی نشــده اســت بــه نظــر مــی رســد دولــت جدیــد هنــد قصــد دارد ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســاند در ایــن گــزارش آمــده بــود: تصمیــم دهلــی نــو بــرای مشــارکت در توســعه بنــدر چابهــار ایـران ، تصمیـم جدیـدی نیسـت.این ایـده اولین بــار بیــش از یــک دهــه پیــش و در جریــان ســفر رئیــس جمهــور وقــت ایــران بــه هنــد در ژانویــه 2003 مطــرح شــد.

 طولانــی شــدن اقــدام در خصــوص ایــن پــروژه مهــم نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه دولــت ســابق هنــد در خصــوص یکــی از پــروژه هایــی کــه منافــع فراوانــی بــرای امنیــت ملــی ایــن کشــور دارد، کوتاهــی کــرده اســت. اگــر وزارت دارایــی دولـت سـابق هنـد از تامیـن اعتبـار پـروژه هـای اســتراتژیک در داخــل و خــارج از مرزهــای ایـن کشـور کوتاهـی کـرده باشـد، امـا دولـت جدیـد نارنـدرا مـدی، تمایـل دارد ایـن موضـوع را از طریـق حـل اختالفـات بیـن وزارتخانـه ای حــل و فصــل نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون مســئولیت وزارتخانــه هــای دارایــی و دفــاع بــه عهــده یــک فــرد گذاشــته شــده، متقاعـد کـردن وزارت دارایـی هنـد آسـان تـر بــه نظــر مــی رســد.

 • توسن

عاقبت شعارهای اقتصادی استاندار: بازی تمام شد

توسن | سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ

شماره 222 هفته نامه توسن

حالا دیگر لااقل برای شنونده های  اخبار رادیو علی اوسط هاشمی یک چهره کاملا شناخته شده است، استاندار سیستان و بلوچستان که با تکرار بدقولی‌های خود در فروردین، اردیبشهت و خرداد، عنوان بدقول‌ترین مسئول سال را  تا به این لحظه به خودش اختصاص داده است.قصه هم سر افتتاح یک کارخانه در سفیدابه که از زمستان سال گذشته آقای اوسط هاشمی هر بار قول افتتاحش را در ماه  بعد می‌دهد. فروردین، اردیبهشت، خرداد؟ سؤال ما دیگر این نیست که چرا وعده‌های آقای اوسط هاشمی محقق نمی‌شود، سؤال این است که چرا اساسا وعده می‌دهد؟ چرا وعده‌ها اینقدر ارزان شده است؟

جملات بالا بخشی از گزارش خبرگزاری صدا و سیما با عنوان “بدقول ترین مسئول دولتی سال ” درباره استاندار سیستان 

 • توسن

شماره 220 هفته نامه توسن دوشنبه 25 خرداد 

تحقیر یک قومیت یا مردم یک استان در صورت اثبات از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی بی شک غیرقابل قبول و صدالبته غیر قابل بخشش است. طی روزهای اخیر اظهاراتی درست تر آنکه ادعاهای - درباره نحوه عملکرد برخی مسئولین ارشد استان در رسانه ها بیان شده که این نگرانی را بوجود آورده که در ظاهر حاکی از تحقیر برخی اقوام و مردم بومی سیستان و بلوچستان توسط برخی مسئولین استانداری می باشد.

 • توسن

فعالیت انتخاباتی مدیران علی اوسط هاشمی

توسن | يكشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۸ ب.ظ

توسن شماره 219 دوشنبه 18 خرداد 


گروه سیاسی توسن: با عنایت به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه، جریان ها و گروه های سیاسی استان سیستان و بلوچستان نیز سرعت فعالیتشان را بیشتر نموده اند و از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر شروع شدن برخی تحرکات انتخاباتی دو جریان اصلی سیاسی در استان دیده می شود.

بر پایه گزارش وبسایت خبری و تحلیلی زاهدان نیوز، از همین رو چندی پیش دادخدا خدایار  به عنوان سخنگوی اصوالگرایان استان با اعلام شروع فعالیت های انتخاباتی این جریان سیاسی افزود : با عنایت به پیچیدگی صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی مخصوصاً در این استان، اصوالگرایان در این مقطع از زمان در حال بررسی و شناسایی افراد و گروه هایی هستند که بنا دارند در انتخابات وارد شوند و اوضاع قابل پیش بینی برای هرگونه حضور یا عدم حضور افراد شاخص از جناحهای مختلف را رصد کرده و احتمالات مختلف را تحلیل میکنند؛ اما هنوز وارد مصادیق نشده اند. بعضی از شهرهای استان نسخه های ویژه برای انتخابات لازم دارند و به طور کلی هدف وحدت و تفاهم اصوالگرایان در انتخابات استان است و اگر لازم باشد اصولگرایان استان باید این آمادگی را در خود احساس کند که برای حفظ منافع کلان استان باسایر گروهها تبادل نظر و همکاری کنند.

 • توسن