هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

۳ مطلب با موضوع «شماره 223 هفته نامه توسن دوشنبه 15 تیر» ثبت شده است

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ

شماره 223 هفته نامه توسن

 

زیر سایه دیپلماسی لبخند

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

سـرویس سیاسـی »توسـن«: نزدیـک بـه پنـج مــاه پیــش، اســفند ســال 93 برخــی رســانه هـای پاکسـتانی از دسـتگیری فـردی بـه نـام سـام ریگـی خبـر دادنـد. بـر پایـه گـزارش آنزمـان خبرگـزاری رویتـرز، مقامــات جنــوب غــرب پاکســتان »ســام ریگــی« را زمانــی کــه وی ســوار بــر اتوبــوس در حــال ســفر در نزدیکــی مــرز ایــران بــوده، بــدون مقاومــت بازداشــت کردهاند.یــک مقــام امنیتــی کــه خواســته نامــش فــاش نشــود، بــه رویتــرز گفتــه اســت کــه ایــن فــرد در 50 کیلومتــری شــهر »کویتــه« مرکــز اســتان بلوچســتان پاکســتان بازداشــت شــده اســت.

بـه نوشـته آنزمـان رویتـرز، سـام ریگـی پسـر عمــوی عبدالمالــک ریگــی، ســرکرده معــدوم گروهـک تروریسـتی جنـداهلل اسـت. امــا ســاعاتی بعــد منابــع ایرانــی فــاش کردنــد کــه هویــت حقیقــی فــرد دســتگیر شــده »عبدالســتار ریگــی« بــرادر کوچکتــر عبدالمالــک ریگــی اســت. بـر ایـن اسـاس »عبدالسـتار ریگـی« در لحظـه دسـتگیری بـرای پنهـان کـردن هویـت خـود، کارت شناسـایی »سـام ریگـی« پسـر عمـوی خــود را تحویــل مامــوران امنیتــی پاکســتان مـی دهـد.

عبدالسـتار ریگـی بـرادر کوچکتـر عبدالمالـک تنهــا باقیمانــده از خانــواده ســرکرده ســابق جندالشــیطان اســت کــه پــس از اختــاف »محمــد ظاهــر« ســرکرده جیــش العــدل بــا خانـواده ریگـی از ایـن گـروه جـدا و بـه گـروه تــازه تاســیس بــرادرش- عبدالرئــوف ریگــی- بــه نــام »جیــش النصــر« مــی پیونــدد. پــس از تــرور عبدالرئــوف ریگــی کــه بنــا بــه شـواهد فـراوان توسـط محمـد ظاهـر سـرکرده جیــش العــدل بــه قتــل رســیده، عبدالســتار ریگــی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد جیــش النصـر بـه جـای بـرادر بزرگتـر، فعالیـت خـود را از چنــدی قبــل آغــاز کــرده بــود

  • توسن

دانلود شماره 223 هفته نامه توسن

توسن | سه شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۲۳ ق.ظ

دانلود شماره 223 هفته نامه توسن

دانلود در ادامه مطلب

  • توسن

شماره 223 هفته نامه توسن منتشر شد

توسن | سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۹ ب.ظ

شماره 223 هفته نامه توسن منتشر شد

  • توسن