هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

صاحب امتیاز: حسنعلی نوری

زیر نظر شورای سردبیری

سرویس اجتماعی: پوریا طهرانی مقدم

سرویس حوزه: حجت احسان منش

سرویس فرهنگ و اندیشه: مجتبی جهان تیغ

تاریخ معاصر: مجتبی جهان تیغ

سرویس دفاع مقدس: سعید شهرکی

سرویس اقوام و مذاهب: ساسان سالاری

سرویس دانشگاهی: محمد پاک نهاد

سرویس سیاسی: مرتضی خسروی

تلفکس:0541-32223396

نشانی: زاهدان-کوچه حافظ-جنب مسجد جامع-دفتر هفته نامه توسن

طراح و صفحه آرا: محمد پاکنهاد

چاپ: ریحان