هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

9 دی جدید در راه زاهدان

توسن | سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ب.ظ

شماره 243هفته نامه توسن

 

پیشبینی ناظرین سیاسی از واکنش مردم به حضور پیاپی فتنه گران در استان

9 دی جدید در راه زاهدان

طــی چنــد مــاه اخیــر آنقـدر حامـی فتنـه بـا حمایـت جریـان اصـاح طلـب تنــدرو و برخــی دولتمــردان بــه دانشــگاه هــای آزاد آمـده انـد کـه شـاید در ایـن زمینـه پـس از تهـران و چنــد شــهر بــزرگ ایــران، سیســتان و بلوچســتان رتبـه بسـیار مناسـبی در پذیرایـی از حامیـان فتنـه را بـه راحتـی بدسـت آورد. توهیـن بـه نهادهـای زیـر مجموعـه رهبـری، حمایـت از فتنــه گــران، تــاش بــرای ایجــاد بلــوا و آشــوب، هــدف قــرار دادن شــورای نگهبــان و قــوه قضاییــه، زمینــه ســازی بــرای نشــر گفتمــان هــای فاصلــه دار بــا گفتمــان هــای حاکمیــت و... تنهــا بخشــی از ماحصــل ســخنرانی افــرادی ماننــد، علــی شــکوری راد، منتجــب نیــا، حســین مرعشــی و... در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت. بــه نظــر ایــن رونــد توهیــن هــا و شــیطنت هــای سیاســی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و تــا انتخابــات مجلـس شـورای اسـامی شـاهد اتفاقـات ناگوارتـری در اســتان حســاس و اســتراتژیک سیســتان و بلوچســتان نیــز باشــیم

مردم واکنش نشان می هند

 امــا در کنــار ایــن فتنــه انگیــزی هــا، اعتراضــات مردمــی و دانشــجویی نیــز در زاهــدان قابــل توجــه بـوده اسـت. همچنانکـه چنـدی قبـل سـخنان فتنـه انگیــز شــکوری راد از متهمیــن فتنــه ۸۸ و دبیــر حــزب اتحــاد ملــت اســامی ایــران کــه در میــان فعالیـن سیاسـی کشـور بـه نسـخه دوم حـزب منحلـه مشــارکت مشــهور شــده، در دانشــگاه زاهــدان بــا واکنـش قابـل توجـه مـردم، دانشـجویان و نهادهـای مختلــف ایــن اســتان روبــه رو شــد. شـکوری راد در دانشـگاه زاهـدان بـا حمله به شـورای نگبهــان مدعــی شــد: بحــث نظــارت اســتصوابی شـورای نگهبـان در قانـون نبـوده و نیسـت؛ تشـخیص صالحیــت کاندیداهــا بــا مــردم اســت نــه شــورای نگهبــان.

 ایـن شـورا فقـط شـرایط را بررسـی می‌کنـد، یعنـی بــه زبــان از التــزام بــه اســام و اگــر کســی صرفــا والیـت فقیـه سـخن بگویـد، شـرط اصلـی شـرکت در انتخابــات را داراســت. احــراز شــرایط کاندیــدا توســط شــورای نگهبــان خــاف قانــون اســت و احــراز شــرایط نامزدهــای انتخابــات بایــد توســط مراجــع چهارگانــه اداره اطالعــات، انتظامــی، قــوه قضائیــه و ثبــت احــوال باشـد و آنهـا هـم در حیطـه کاری خـود در خصـوص کاندیداهــا اعــام نظــر ‌کننــد. وی ضمــن اینکــه در توهیــن آشــکار بــه مجلــس، مجلــس نهــم را مایــه آبروریــزی نامیــد، پــا را از ایـن فراتـر نیـز گذاشـته و گفتـه اسـت: رئیـس قـوه قضائیـه نبایـد در خصـوص فتنـه صحبـت کنـد، ایـن از نظــر بنــده خــودش فتنــه اســت. امـا ایـن سـخنان بـا واکنـش شـدید مـردم زاهـدان روبــه رو شــد.

 در جمعــه چنــد هفتــه قبــل، مــردم ایـن شهرسـتان در نمـاز جمعـه زاهـدان در واکنـش و اعتــراض بــه ایــن ســخنان ساختارشــکنانه و فتنــه انگیـز شـعار مـرگ بـر فتنـه گـر سـر دادنـد. ایــن در حالیســت کــه پیــش از ایــن تشــکل هــای دانشــجویی در دانشــگاه زاهــدان طــی تجمعــی در ایــن دانشــگاه خواســتار پاســخگویی مســئولین و همچنیــن برخــورد بــا عوامــل برپایــی چنیــن مراســماتی در دانشگاهشــان شــدند.  

در همیـن حـال، امـام جمعـه موقـت زاهـدان و مدیر کل دادگســتری ایــن اســتان بــا اشــاره بــه اظهــارت شــکوری در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان گفــت: ایـن جـای تاسـف اسـت کـه یـک فتنـه گـر معلـوم الحــال کــه در فتنــه ســال ۱۳۸۸ دســت داشــته بــا اســتفاده از امکانــات دولتــی در ایــن اســتان علیــه شـورای نگهبـان حـرف مـی زنـد.

حجـت االسـام حمیـدی اظهـار داشـت: افـرادی کـه بخواهنـد علیـه شـورای نگهبـان انقـاب اسـامی در ایــن اســتان حــرف بزننــد بــا آنــان برخــورد قانونــی مـی شـود. مدیــرکل دســتگاه قضــای سیســتان و بلوچســتان گفــت: نظــام اســامی هرگــز اجــازه نخواهــد داد افـرادی کـه در سـال ۸۸ بـه اسـام و انقـاب خیانـت کــردن مجــدد بــر مســند قــدرت قــرار بگیرنــد. وی ادامــه داد: گویــا عــده ای مــی خواهنــد اســتان را بــه آشــوب بکشــند، متاســفانه چنــدی پیــش در اســتان شــاهد جلســه ای بودیــم کــه یــک فتنــه گــر معلــوم الحــال و از محکومیــن فتنــه ۸۸ توســط افــرادی دعــوت شــد.

ایــن مســئول افــزود: از فتنــه ۸۸ در حالــی گــذر کردیـم کـه در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان جـوی آرام حاکـم بـود و اکنـون نیـز ایـن جـو حاکـم اسـت . وی افـزود: در آسـتانه انتخابـات بـه دنبـال آرامـش در اســتان هســتیم چــرا عــده ای بــا دســت خــود مــی خواهنـد در اسـتان تنـش بـه وجـود بیاورنـد. مدیـرکل دادگسـتری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا هشـدار خطـاب بـه افـرادی کـه پـای فتنـه گـران را بــه اســتان بــاز مــی کننــد گفــت: بــه عنــوان مســئول دســتگاه قضــا اگــر بــار دیگــر پــای فتنــه گــری بــه اســتان بــاز شــود بــه کمــک دســتگاه هـای نظامـی، انتظامـی و اطالعاتـی بـه شـدن بـا آن برخــورد مــی کنیــم. وی بیــان داشــت: فتنــه خــط قرمــز نظــام اســت و مســولیت حضــور فتنــه گــران در اســتان متوجــه افـرادی اسـت کـه پـای آنهـا را بـه اسـتان بـاز مـی کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه افــرادی مــی خواهنــد فتنــه گـران را در جامعـه احیـا کننـد، افـزود: فتنـه گـران بــا برگــزاری میتینــگ هایــی بــه دنبــال احیــای فتنــه هســتند امــا بداننــد مــردم ایــران همــان هایـی هسـتند کـه بـا هوشـیاری در سـال ۸۸ مانـع پیشــروی فتنــه شــدند. از ســوی دیگــر، نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه فرصــت عــرض انـدام بـه فتنـه گـران در اسـتان اشـتباه بـوده، گفـت: پیگیـر تعقیـب قضایـی مسـئوالن دعـوت کننـده ایـن فـرد ضـد انقـاب بـه دانشـگاه هسـتم. *نماینـده زاهـدان: متعجبـم کـه چطـور بـه چنیـن شـخصی مجـوز سـخنرانی داده شـده اسـت!؟ حســینعلی شــهریاری در گفــت و گــو بــا پایــگاه محلــی عصــر هامــون، در خصــوص حضــور شــکوری راد عضــو شــورای مرکــزی حــزب منحلــه مشــارکت در سیسـتان و بلوچسـتان و گفتـه هـای وی مبنـی بر اینکـه مجلـس نهـم باعـث آبـرو ریـزی اسـت، اظهـار داشـت: از فـرد ضـد انقالبـی چـون شـکوری راد ایـن گونـه حـرف هـا بعیـد نیسـت و از ایـن تعجـب مـی کنـم چگونـه بـه چنیـن فـردی فرصـت سـخنرانی در دانشــگاه داده شــده اســت.  

وی ادامـه داد: شـکوری راد خـط قرمـز نظـام اسـت و بایـد در خصـوص دعـوت از چنیـن افـرادی مراقبـت بیشــتر و جــدی تــری انجــام داد تــا افــرادی کــه خطــوط قرمــز نظــام را زیــر پــا گذاشــتند فرصــت عـرض انـدام داده نشـود کـه بیاینـد و امیـال خـود را در هــر جایــی مطــرح کننــد. شـهریاری بـا بیـان اینکـه مجلـس نهـم بـا آراء قابـل توجــه مــردم تشــکیل شــد، افــزود: اینگونــه اظهــار نظرهــا هیــچ جایگاهــی در بیــن مــردم نــدارد چــرا کـه توسـط افـراد طـرد شـده مطـرح مـی شـود.

 نماینـده مـردم زاهـدان در مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه تصریـح کـرد: مجلـس دهـم را نیـز همیـن مـردم بایـد انتخـاب کننـد و در نهایـت بـرای همـه واجـب اسـت کـه اطاعـت کننـد چنیـن فـردی تنهـا بــه دنبــال جلــب توجــه اســت ایــن افــراد بایــد بــا رفتـار و حـرکات شایسـته و صادقانـه بـا مـردم رفتـار کننـد بعـد مـردم تصمیـم مـی گیرنـد هـر چنـد کـه شــکوری راد فــردی نیســت کــه صالحیــت داشــته باشـد و مـورد تاییـد شـورای نگهبـان قـرار گیـرد. شــهریاری در ادامــه تصریــح کــرد: مگــر آقــای روحانــی کــه از آن جنــاح بــا ۲۶۰ هــزار رای اضافــه از دولــت قبــل دولــت را در دســت گرفــت کســی اعتراضـی کـرد و اتفاقـی افتـاد؟ تنهـا همـه اطاعـت کردنــد.  

وی بـا بیـان اینکـه مـردم بـه فـردی رای مـی دهنـد کــه مشــکل نداشــته باشــد نــه شــکوری راد کــه فتنـه گـری هایـی زیـادی داشـته اسـت، افـزود: ایـن افـراد قـدرت زیـادی در شـبکه هـای مجـازی دارنـد و بخاطــر مســائلی کــه مصلحــت مــی دانــم در ایــن گفتگـو مطـرح نمـی کنـم. شــهریاری بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه فــرد شکســت خــورده و ضــد انقالبــی چــون شــکوری اجــازه سـخنرانی داد، اضافـه کـرد: مسـئولین بایـد مراقبـت کننـد کـه در اسـتانی چـون سیسـتان و بلوچسـتان کــه بــه دلیــل وحــدت بیــن مــردم ایــن مســائل سیاسـی در آن مطـرح نبـوده و حتـی بـا وجـود هـم مـرزی بـا دو کشـور همچنـان بـا هـم متحـد هسـتند ایـن افـراد بیاینـد و بـه نوعـی جنـاح بنـدی سیاسـی کـه جایـگاه اندکـی حتـی در برخـی شـهرها دارنـد در بیـن خـواص مطـرح کننـد و فضایـی را در محیـط دانشــگاهی ایجــاد نماینــد.  

وی بـا اشـاره بـه شـعار سـال مبنـی بـر سـال همدلی و همزبانـی از سـوی رهبـر معظـم انقـاب، گفـت: در سـالی کـه مزیـن بـه وحـدت اسـت مسـئولین بایـد دســت در دســت هــم دهنــد و آرامــش جامعــه را حفـظ و مشـکالتی چـون بیـکاری و اشـتغال جوانـان را برطــرف نماینــد اینگونــه مســائل در اســتان تنهــا سـبب مـی شـود کـه از مسـائل اصلـی دور شـویم نماینـده مـردم زاهـدان افـزود: ایـن کـه یـک فتنـه گــر از همــان هایــی کــه ســال ۸۸ در عاشــورای حســینی مســاجد را بــه آتــش کشــیدند ســه روز پـس از عاشـورای حسـینی بیایـد در محیـط دانشـگاه توهیـن کنـد و مسـائلی را بـا دسـت و سـوت مطـرح نمایـد، نشـان میدهـد کـه بـا هـدف فضـا سـازی جـو فتنــه ۸۸ بــه اســتان قــدم گذاشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه شــکوری چــراغ خامــوش وارد اسـتان شـده، گفـت: بنـده ایـن مسـئله را از طریـق وزرات علــوم و مجــاری قانونــی پیگیــری مــی کنــم و امیدواریــم دیگــر شــاهد اتفاقــات ایــن چنینــی در محیــط دانشــگاه نباشــیم

جدیدتریــن دســته گل/ حضــور جانشــین کروبــی در زاهــدان

 در جدیدتریــن اقــدام رســول منتخــب نیــا مشــاور یکـی از سـران فتنـه طبـق اطالعیـه کـه بـه صـورت گسـترده در شـبکه هـای اجتماعـی منتشـر شـد، در دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان سـخنرانی کـرد. انجمــن اســامی دانشــجویان پیــرو خــط امــام دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان کــه حمایــت برخــی از چهــره هــای شــاخص اســتان سیســتان و بلوچسـتان را بیـش از پیـش احسـاس مـی کنـد در ادامــه برگــزاری جلســات انتخاباتــی اصــاح طلبــان، از رســول منتجــب نیــا قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی بــرای ســخنرانی پیرامــون نقــش دانشــجویان در انتخابــات آینــده در ایــن دانشــگاه دعــوت کــرد و دعــوت نامــه آن را بــه صــورت نیــز گســترده در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر کــرد. ایــن انجمــن اصــاح طلــب کــه بــه واســطه حضــور مدیریــت جدیــد اســتان سیســتان و بلوچســتان فرصـت عـرض انـدام بیشـتری یافتـه اسـت چنـدی پیـش نیـز از عامـل اصلـی دوعـت علـی شـکوری راد دبیــر حــزب اتحــاد ملــت و عضــو شــورای مرکــزی حــزب منحلــه مشــارکت بــود.  

گفتنــی اســت دفتــر حــزب اعتمــاد ملــی پــس از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 88 پلمــپ و اســناد و مــدارک ایــن حــزب نیــز توقیــف شــد. پــس از ایــن اتفاقــات، فعالیــت اعتمــاد ملــی نیــز متوقــف شــد.اما پــس از برگــزاری انتخابــات دهمیــن دوره ریاســت جمهــوری و انتخــاب حســن روحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور، حــزب اعتمــاد ملـی فعالیـت چـراغ خامـوش را آغـاز و چنـد نشسـت شـورای مرکـزی خـود را بـه صـورت نامنظـم برگـزار کـرد. البتـه در ایـن مـدت ایـن حـزب بـه عضویـت شـورای هماهنگـی جبهـه اصالحـات درآمـد و رسـول منتجــب نیــا بــه عنــوان نماینــده ایــن حــزب در شــورای هماهنگــی جبهــه اصالحــات انتخــاب شــد. البتـه بسـیاری فعالیـت مجـدد ایـن حـزب را منـوط بـه مرزبنـدی اعضـا آن بـا دبیـر کل آن کـه یکـی از سـران فتنـه دانسـته بودنـد امـا برخـی از اعضا نشـان دادنـد چنـدان بـه ایـن مرزبندهـای پایبنـد نیسـتند.

 منتجبنیــا در زاهــدان بــه دنبــال چــه بــود؟ /همــه آنچــه اصالحطلبــان از انتخابــات پیــش رو میخواهنــد/ بــازی گرفتــن وحــدت بـا نــگاه انتخاباتــی

رســول منتجبنیــا، قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی هفتـه گذشـته بـا دعـوت تشـکل تنـدروی دانشـگاه سیســتان و بلوچســتان بــرای ســخنرانی در میــان دانشــجویان بــا موضــوع »رســالت دانشــجویان در انتخابــات پیــش رو«، بــه زاهــدان آمــد. منتجبنیــا بــه دعــوت یــک تشــکل دانشــجویی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه ایــن دانشــگاه دعــوت شــده و ایــن دعــوت نیــز در پــی حضــور افــراد حاشیهســاز و تنــدروی اصالحطلــب ماننــد علــی شــکوری راد و آذر منصــوری صــورت گرفــت.

منتجبنیــا در ایــن جلســه بــا پیــروی از خــط فکــر آشــکار امــروز اصالحطلبــان کشــور، بــه شــورای نگهبــان تاخــت و گفــت: مــا نســبت بــه شــورای نگهبــان انتقــاد داریــم و انتقــاد خــود را دوســتانه بیـان میکنیـم، حتـی نسـبت بـه رئیـس جمهـوری کـه منتخـب مـا بـوده هـم، ایـن کار را کردهایـم؛ امـا تخریــب را جــدای از انتقــاد میدانیــم. البتـه بایـد گفـت کـه ایـن ادبیـات نـرم منتجبنیـا در حالــی بیــان شــده اســت کــه پــس از اتفاقــات جلســه شــکوریراد در ایــن دانشــگاه کــه بــه دلیــل سـخنان تنـد وی بـه تشـنج و درگیـری کشـیده شـد، احتمـاال از جانـب مسـئوالن برگـزاری مراسـم توجیـه شـده بـود.

قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی در ایــن جلســه بــه سـمت انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری نیـز کـه مــد نظــر اصالحطلبــان قــرار گرفتــه، دســت درازی کــرد و همــراه بــا جریــان خــاص کــه بــه ســمت بیــت امــام نظــر دارنــد، گفــت: سیدحســن خمینــی شــخصیتی ارزشــمند اســت کــه نظــرات صائبــی دارد و او باهــوش، وزیــن و باوقــار بــوده و یــادآور امــام راحــل اســت و ورود وی بــه انتخابــات مجلــس خبــرگان، شــور و هیجــان را بیشــتر خواهــد کــرد.

منتجــب نیــا ادامــه داد: وی میتوانــد در خبــرگان منشــا خیــر و برکــت باشــد. او بیشــتر از هــر کــس محافــظ خــط امــام اســت و اســرار امــام را میدانــد. تعصــب و حساســیت بیشــتری نســبت بــه دیدگاههــای امــام دارد؛ البتــه افــرادی نظیــر آیــت اهلل بجنــوردی و آیــت اهلل محقــق نیــز میتواننــد بـا ورود بـه صحنـه انتخابـات وزن و اعتبـار مجلـس خبـرگان را بـاال ببرنـد کـه ایـن امـر، بـه نفـع نظـام و انقــاب اســت.

قائـم مقـام حـزب اعتمـاد ملـی گفـت: البتـه وی بـا زیرکـی فـراوان در ایـن جلسـه بـه مسـئله نظـارت بـر رهبـری نیـز اشـاره کـرد و گفـت: در قانـون اساسـی کلمــه نظــارت بــر رهبــری وجــود نــدارد؛ امــا در اصــل 111 آمــده اســت کــه هــرگاه رهبــر از انجــام وظایـف قانونـی خـود ناتـوان شـود، مکانیزمـی بـرای انتخـاب رهبـری طراحـی شـود . تشـخیص ایـن امـر کـه رهبـر ناتـوان شـده باشـد یـا خیـر، بـا خبـرگان اســت؛ بنابرایــن یکــی از وظایــف خبــرگان تحقیــق در خصــوص توانایــی رهبــری اســت؛ حــال ممکــن اسـت دیگـران از لفـظ نظـارت اسـتفاده نکننـد؛ امـا طبـق قانـون اساسـی خبـرگان ایـن وظیفـه را دارنـد.

بیــان ایــن مســئله آن هــم پــس از ســخن گفتــن از انتخابــات مجلــس خبــرگان و حضــور سیدحســن خمینــی در انتخابــات همــان خــط فکــری خاصــی اسـت کـه هاشـمی رفسـنجانی بـه راه انداختـه اسـت. وی همچنیـن در ایـن جلسـه بـا توهیـن بـه رای ملت و شــعار انتخاباتــی مجلــس را کــه بــا رای مســتقیم مــردم تشــکیل شــده اســت غیرمردمــی خوانــد و گفـت: عملکـرد بسـیاری از نماینـدگان مجلـس نهـم اصـا قابـل دفـاع نیسـت چنیـن افـرادی شایسـتگی نمایندگــی ندارنــد و قطعــا مطمئــن هســتیم کــه مـردم مـا بـا حساسـیت خـود، بـه کسـانی کـه چـوب الی چــرخ دولــت میگذارنــد، رأی نخواهنــد داد و مجلـس آینــده مجلسـی معتـدل خواهـد بــود. البتــه منتجــب نیــا در ســخنانی مضحــک اعــام کــرد: دلیــل ایــن کــه اصولگرایــان مجلــس نهــم را بــه دســت گرفتنــد، عــدم ورود اصالحطلبــان بــه انتخابــات مجلــس نهــم بــود.  

امـا دروغ بـزرگ و سـخنان غیرواقـع وی کـه بـه ایجاد اختـاف در بیـن مذاهـب، آن هم در اسـتان سیسـتان و بلوچســتان میانجامــد ســخن گفتــن از ماجــرای مسـجد اهـل سـنت تهـران اسـت کـه منتجـب نیـا بــا عــدم اطــاع بــه ماجــرا ســخنانی ضــد وحــدت بـرای آن بیـان کـرد. سـخن گفتـن از مسـائل مذهبـی اهـل سـنت آن هـم در آســتانه انتخابــات اقدامــی تاکتیکــی اســت کــه تنهــا از جانــب اصــاح طلبــان و آن هــم بــا هــدف جمــع کــردن رای صــورت میگیــرد و اینبــار نیــز ایــن اقــدام از جانــب اصالحطلبــان صــورت گرفتــه اســت. بایــد گفــت ورود افــراد بــا تفکــرات تنــد و مخــرب بـه فضـای دانشـگاه بسـیار خطرنـاک اسـت کـه تنهـا موجـب تشـنج و نگرانـی در سـطح دانشـگاه و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان شـده اسـت.

 ناظریــن سیاســی از واکنــش مــردم بــه حضــور پیاپــی فتنــه گــران در اســتان پیــش بینـی مـی کننـد/ 9 دی جدیـد در راه زاهـدان

 بـا ایـن وجـود برخـی ناظریـن سیاسـی پیـش بینـی مـی کننـد کـه چنیـن رفتارهـای از فتنـه گـران مـی توانـد منجـر بـه شـکل گیـری یـک 9 دی جدیـد در زاهـدان و واکنـش سـخت مـردم بشـود. بــه اعتقــاد ایــن ناظریــن سیاســی رصــد حساســیت هــای مذهبــی و سیاســی مــردم زاهــدان در ســال هـای اخیـر نشـان داده کـه مـردم ایـن شـهر نسـبت بــه ادامــه حرمــت شــکنی هــا و شکســتن خطــوط قرمــز نظــام بســیار حســاس بــوده و نهایتــا واکنــش شــدیدی نشــان خواهنــد داد. تجربــه راهپیمایــی عظمیــم 9دی مــردم زاهــدان در سـال 88 و اعتـراض گسـترده بـه یکـی از النـه هـای فتنــه در آن روز ســبب شــده کــه ناظریــن سیاســی نســبت بــه واکنــش مــردم بــه فتنــه گــران بیشــتر هشـدار بدهنـد.

از سـوی دیگـر برخـی فعالیـن سیاسـی تاکیـد دارنـد کــه خلــق یــک حماســه جدیــد 9 دی در زاهــدان گرچــه مســئله ای غیــر قابــل پیــش بینــی نســت ولـی لزومـا ایـن مسـئله اینبـار قـرار نیسـت بـه یـک تجمــع اعتــراض آمیــز ختــم بشــود. ایــن ناظریــن سیاســی معتقدنــد خلــق حماســه جدیــدی از جنــس 9دی در زاهــدان احتمــاال در انتخابـات آینـده مجلـس شـورای اسـامی و از طریـق صنــدوق هــای آرا ایجــاد خواهــد شــد. ایــن ناظریــن سیاســی تاکیــد دارنــد کــه رفتارهــای فتنــه گــران برخــاف پیــش بینــی آنهــا بــزودی بــا نــه بــزرگ مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در زاهــدان مواجــه خواهــد شــد.

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی