هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

سکانس بلوچستان

توسن | شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۴ ب.ظ

شماره 221 هفته نامه توسن دوشنبه 31 خرداد

بادیگارد حاتمی کیا در ایرانشهر

سکانس بلوچستان

ابراهیــم حاتمی کیــا پشــت دوربیــن مــیرود) شــنیدن همیــن خبــر یــک جملـهای پـر اسـت از کنجـکاوی و هیجـان. حاتمی کیــا فیلمســاز بزرگــی اســت کــه هیــچ وقــت در رقابــت جشــنوارههای خارجـی حضـور نداشـته. او تمـام اعتبـارش را در داخـل کشـور به دسـت آورده و شـاید بــه خاطــر همیــن، نقدهــای اجتماعــی اش بــه دل مــردم مینشــیند. مــردم نقدهــای حاتمی کیــا را دوســت دارنــد، چــون جشــنوارههای خارجــی ایــن فیلمســاز را شــرطی نکردهانــد و او نقــدی میکنــد کــه زبــان حــال مردمــش بــوده، نــه آن چیزهایــی کــه دیگــران دوســت دارنـد یـک ایرانـی دربـارهی کشـور خودش بگویـد، تـا بـا آنهـا بشـود مدرکـی علیـه عقــب ماندگــی ایــران دســت و پــا کــرد.

مــردم بــه حاتمیکیــا علاقه دارنــد و هیــچ منتقــدی هــم نیســت کــه لاعقــل چنـد تـا از فیلمهـای او را دوسـت نداشـته باشــد امــا خبــر ســاخت هجدهمیــن اثــر ایــن فیلمســاز، غافلگیریهــای خــاص دیگــری داشــت. از همــان ابتــدا کوچک‌تریــن اخبــار منتشـره از جزئیـات »بادیـگارد« را میشـد نهیبــی بــرای بیداربــاش یــک نوســتالژی بــزرگ دانســت. ‌‌حاتمیکیـا بعـد 10 سـال دوبـاره از پرویز پرســتویی بــرای همــکاری در پــروژهاش دعــوت کــرده بــود و خالصــه داســتانی کــه در خروجــی خبرگزاریهــا قرارگرفــت هـم نشـان مـیداد، شـخصیت اصلـی ایـن فیلــم، یــک انســان آرمانگراســت کــه از ِ مناســبات شــبه قانونــی دســت و ِ پــا گیــر روزمــره پــا را فراتــر میگــذارد و در هیئــت یــک قهرمــان ظاهــر میشــود؛ آن نوســتالژی بــزرگ حــاج کاظــم اســت.

بعدهــا کمکــم خبــر پیوســتن مریــا زارعـی و امیـر آقایـی هـم بـه ایـن پـروژه منتشــر شــد.زارعی غیــر از بــازی قابــل قبولــش در یکــی از اپیزودهــای فیلــم »دعـوت«، در »گـزارش یـک جشـن« هـم کــه فیلــم اکــران نشــدهی حاتمیکیاســت حضــور داشــت امــا همــکاری چشــمگیر او بــا ایــن فیلمســاز در »چ« اتفــاق افتــاد و ایــن اثــر در کنــار »شــیار 143«، زارعــی را مــورد توجــه خیلــی از مخاطبــان و منتقــدان ســینما قــرار داد. و امــا دربــارهی امیــر آقایــی کــه بــرای اولیـن بـار در فیلمـی از حاتمیکیـا بـازی میکنــد بایــد گفــت؛ حســرت اینکــه چــرا او در فیلــم »چ« نقــش چمــران را بــازی نکـرد، هنـوز بـر دل عالقهمنـدان سـینمای حاتمیکیــا مانــده اســت.

آقایــی میتوانســت ظرافتهــای یــک نقـش کـم دیالـوگ امـا به شـدت حسـی را خیلــی بهتــر از آنچــه کــه حــاال میبینیــم در بیــاورد و الیــهای روئیــن باشــد بــر چیــزی کــه حــال پاشــنه  آشــیل »چ« شــده، یعنــی بیجذبــه بــودن شــخصیت اصلــی فیلــم. بــه هــر حــال او بــه گــروه بازیگــران حاتمیکیـا پیوسـته و میشـود بـه اتفاقـات خـوب بعـدی امیـدوار بـود و آخریـن خبرها تــا ایــن لحظــه میگوینــد کــه بهنــوش طباطبایــی هــم جــزو بادیگاردهــا شــده. آنچــه کــه تــا بــه حــال از نامهــای حاضــر در گـروه بازیگـری »بادیـگارد« شـنیدهایم، نشــان میدهــد کــه حاتمیکیــا بیشــتر از هنرپیشــههای تکنیکــی، ســراغ بازیگــران حســی رفتــه اســت. تــا ایــن لحظــه در مــورد حضــور دیبــا زاهـدی )کـه قبـل از ایـن فقـط در »پنـج ســتاره« حضــور داشــته( و همینطــور تعــدادی از بازیگــران بومــی سیســتان و بلوچســتان در پــروژهی حاتمی کیــا هــم اخبــاری منتشــر شــده امــا بــا توجــه بــه حضــور ایــن افــراد نمیتــوان قضــاوت خاصــی دربــارهی گــروه بازیگــران »بادیــگارد« انجــام داد.  

البتـه تـا همینجـا هـم میشـود دربارهی ً در فجـر سـی و چهـارم آنچـه کـه احتمـاال مشــاهده خواهیــم کــرد، حدسهایــی زد؛ بــه نظــر میرســد »بادیــگارد« یــک فیلــم نفسگیــر و چالشــگر خواهــد بــود کــه در آن بازیهــای حســی و جوشــانی خواهیــم دیـد.

*تاریخچه یک دلمشغولی قدیمی به نام بادیگارد

تاریخچــه شــکلگیری ایــده فیلمنامــه ســینمایی ”بادیــگارد“ هجدهمیــن اثــر ابراهیــم حاتمیکیــا کــه اینروزهــا گمانهزنیهــای متعــددی دربــاره آن صـورت میگیـرد بـه اواخـر دهـه ۸۰ بـاز میگــردد. فیلمنامــهای کــه امــروز در ســال ۱۳۹۴ و بــه زودی مقابــل دوربیــن ابراهیــم حاتمیکیــا خواهــد رفــت، ماحصــل یــک ً ۵ ســاله مطالعــه و تحقیــق تــاش حــدودا و نــگارش حاتمی کیــا بــر اســاس یــک دغدغــه و طــرح شــخصی اســت.

حاتمی کیــا در طــی ایــن ســالها بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن طــرح و تبدیــل آن بــه فیلمنامــه دلخــواه خــود بــا دقــت و وســواسهای مرســوم و شناختهشــده ابراهیــم حاتمیکیــا کــه همــگان از آن مطلعنــد، بــه صــورت شــخصی دســت بــه تحقیقــات جامــع و گســتردهای زده و بــا افــراد گوناگــون از طیفهــای مختلــف سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیـن کارشناسـان فنـی ذیربـط بـه گفـت و گـو نشسـته اسـت. امـری کـه نـه تنهــا بــرای ابراهیــم حاتمیکیــا کــه البتــه بــه ســختگیری در ایــن حــوزه معــروف اســت کــه در ارتبــاط بــا نــگارش هــر فیلمنامــهای توســط هــر فیلمنامهنویســی ً ضـروری اسـت

. بـه شـدت متـداول و ضمنـا نــگارش نســخه اولیــه فیلمنامــه ”بادیــگارد“ پــس از طــی ایــن مراحــل و جمــعآوری تحقیقــات صــورت گرفتــه و البتــه پــس از درآمیختهشــدن بــا دلمشــغولیهای شــخصی فیلمنامهنویــس ً و عبـور از صافـی ذهـن وی، بیآنکـه الزامـا محصــور در شــنیدهها و در بنــد تحقیقــات و گفــت و گوهــای صــورت گرفتــه باشــد در اواخـر سـال گذشـته بـه پایـان رسـیده اســت.

در بهــار ســال جــاری ایــن فیلمنامــه بــا توجــه بــه مســاعدبودن شــرایط تولیــد ً بازنویسـی شـده و هماکنـون فیلـم مجـددا نسـخه نهایـی فیلمنامـه آمـاده اسـت تـا در برابــر دوربیــن ابراهیــم حاتمیکیــا تصویــر گــردد.

*مریال زارعی در »بادیگارد« حاتمی کیا .

پیـش تولیـد فیلـم سـینمایی »بادیگارد« همچنــان در ســکوت خبــری ادامــه دارد و دســت انــدرکاران ایــن پروــژه مشــغول انتخـاب بازیگـران و عوامـل مـورد نظرشـان هســتند. جدیدتریــن خبــر دربــاره ایــن فیلــم حضــور مریــا زارعــی اســت.

او پـس از بـازی در فیلـم هـای »دعـوت«، »گــزارش یــک جشــن« و »چ« بــرای ســومین بــار جلــوی دوربیــن ابراهیــم حاتمــی کیــا مــی رود. *

کامران نجفزاده بازیگر نقش خودش در »بادیگارد« حاتمیکیا شد

 کامـران نجـفزاده مجـری و خبرنـگار بـا ســابقه تلویزیــون بــرای ایفــای نقــش در فیلـم سـینمایی »بادیـگارد« تازهتریـن اثـر ابراهیــم حاتمیکیــا بــه گــروه تولیــد ایــن فیلـم پیوسـت. ایــن نخســتین تجربــه حضــور ســینمایی کامــران نجــفزاده خواهــد بــود. وی در »بادیــگارد« در نقــش یــک خبرنــگار کــه روایتگـر واقعـه خبـری بسـیار مهمـی اسـت جلـوی دوربیـن ابراهیـم حاتمیکیـا ظاهـر خواهــد شــد. کامـران نجـفزاده خبرنـگار، مستندسـاز، نویسـنده و همچنیـن سـفیر ویـژه کـودکان و سـالمندان اسـت.

*داریوش ارجمند در »بادیگارد« حاتمی کیا

بعــد از پیوســتن پرویــز پرســتویی، مریــا زارعــی، بابــک حمیدیــان، بهنــوش طباطبایی،امیــر آقایــی، دیبــا زاهــدی، محمــود عزیــزی و فرهــاد قائمیــان بــه »بــادیگارد«، عوامــل ایــن فیلــم بــرای پیوســتن داریــوش ارجمنــد بــه ایــن پــروژه هــم وارد مذاکــره بــا او شــدهاند و داریـوش ارجمنـد هـم بازیگـر جدیـد فیلـم حا تمیکیا ســت . داریــوش ارجمنــد ســابقه یــک بــار همــکاری بــا ابراهیــم حاتمیکیــا را در فیلــم »گــزارش یــک جشــن« دارد و بــه نظــر میرســد بــا پیوســتن او بــه ایــن فیلــم، لیســت بازیگــران اصلــی فیلــم تکمیــل شــود.

 *بادیگارد حاتمی کیا در ایرانشهر/ سکانس بلوچستان

 چنــد روز گذشــته گــروه پیشتولیــد آخریــن اثــر ابراهیــم حاتمــی کیــا بــرای کلیــد زدن بخشــی از ایــن پــروژه بــه ایرانشــهر ســفر کردنــد پــروژه ای کــه بــا فــراز و فرودهایــی همــراه اســت و بایــد در تولیــد آن هوشــیارانه عمــل کــرد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، گـروه پیـش تولیــد آخریــن اثــر حاتمــی کیــا در پــی ســفر بــه ایــن اســتان بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر ایرانشــهر دیــدار و نگرانــی هــای مــردم ایــن منطقــه را از زبــان مســئوالن ایــن شهرســتان شــنید. ایــن پـروژه بـا توجـه بـه حساسـیتهای منطقـه ای و قومــی بــا مســائل ویــژه ای همــراه اســت و اگــر هوشــیارانه بــا آن برخــورد نشـود بنـا بـه فرمـوده رهبـری بـدون هیـچ اراده ای مـی شـویم بازیگـر دشـمنانی کـه از هـر راهـی بـرای ضربـه زدن بـه انقـاب اســتفاده مــی کننــد. ابراهیــم حاتمــی کیــا در آخریــن اثــر سیاســی خــود بــه دنبــال درامــی اســت کــه اشــاره دارد بــه تهدیدهایــی از ســوی مرزهــای جنــوب شــرقی و شــرق کــه تروریســت هــا بــا نیــت ضربــه زدن بــه امنیــت ملــی، قصــد انجــام دادن اعمــال خرابکارانـه در کشـور را دارنـد.

 گفتـه مـی شــود در ایــن اثــر قــرار اســت از لبــاس معمـول تروریسـت هـا در آن سـوی مرزهـا اســتفاده شــود کــه برخــی از نماینــدگان شـورای شـهر ایرانشـهر بـه سـبب شـباهت ظاهــری ایــن لبــاس هــا بــا قــوم بلــوچ اعتــراض هایــی داشــتند کــه جــای تامــل و بررســی دارد. *

حفظ وحدت ملی، باور گروه فیلم ساز و ابراهیم حاتمی کیا است

مجــری طــرح فیلــم در دســت ســاخت ابراهیـم حاتمـی کیـا کـه بـا نـام بادیـگارد مطــرح شــده در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر مــی گویــد: ایــن کارگــردان کــه فرزنــدی از دیــار جنــگ و ایثــار اســت، در اثــر جدیــد خــود موضوعــی ملــی را پیگیـری مـی کنـد کـه بخشـی از بازیگـران آن از خطـه سیسـتان و بلوچسـتان انتخـاب مــی شــوند. پژمــان لشــکری پــور بیــان کــرد: بــا نگاهــی بــه عملکــرد ایــن کارگــردان مــی تــوان بــه خوبــی بــه اهمیــت قومیــت هــا و حفـظ داشـته هــای ایـران اســامی پـی بـرد، چراکـه حاتمـی کیـا بارهـا و بارهـا در آثـار تولیـدی خـود بـه حفـظ وحـدت ملـی توجــه داشــته و خواهــد داشــت.

وی بــا اشــاره بــه انتقادهــای وارده بــه ایــن فیلــم از ســوی مردمــان ایرانشــهر گفــت: نمــی شــود واقعیــت هــای کنونــی جامعـه را نادیـده گرفـت یـا از کنـار ریشـه هــای پنهــان حــوادث ناامنــی در اســتان گذشــت امــا همــه مــی داننــد بیــن قــوم بلــوچ و تروریســت هــا فاصلــه اســت و در صـدد هسـتیم کـه ایـن قـدرت تشـخیص را در میـان اقـوام ایرانـی و تروریسـت هـای آن ســوی مــرز نشــان دهیــم. لشــکری پــور اظهــار داشــت: در تالشــیم کــه نشــان دهیــم اگــر اتفاقــی مــی افتــد، بــه پــای قــوم بلــوچ نبایــد نوشــته شــود، حـق مردمـان ایـن دیـار کـم تضییع نشـده و آگاهیـم و مـی دانیـم کـه مـا دیگـر نبایـد بـا رفتـاری ناآگاهانـه بـه آن بیفزائیـم. وی تاکیــد کــرد: حســب یقیــن بدانیــد ابراهیـم حاتمـی کیـا در ایـن فیلـم تـاش خواهــد کــرد اثــری مانــدگار را در ذهــن مردمــان ایــن دیــار بــر جــای بگــذارد، در تالشــیم کــه بــا اقــدام فرهنگــی هجمــه تنــد عیلــه فرهنــگ و قومیــت ایــن دیــار را نشــان دهیــم. ایـن فعـال صنعـت سـینما افـزود: نبایـد طــوری رفتــار کــرد کــه حســن نیــت مــا، دسـتاویزی بـرای دشـمن بشـود و دشـمنان ایــن مــرز و بــوم از آن بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد.

مجــری طــرح فیلــم بادیــگارد تاکیــد کـرد: نبایـد بـه گونـه ای رفتـار کنیـم کـه ناخواسـته ایجـاد اختـاف شـود و در زمیـن دشــمن و پــازل او ایفــای نقــش داشــته باشــیم. در هــر صــورت حاتمــی کیــا کارگــردان کاربلــدی اســت کــه قطعــا مــی توانــد تصویــری متفــاوت از بلوچســتان در ســینمای ایــران خلــق کنــد. بــه او بایــد اطمینــان کــرد، او فیلــم »چ« را بــا آنهــم حساســیت دربــاره روزهــای حســاس کردســتان ســاخت و نشــان داد کــه همــه دغدغــه هــای قومــی را بــه خوبــی درک مــی کنــد. فیلــم حاتمــی کیــا را بایــد بــه عنــوان فرصتــی بــرای دیــدن شــدن بلوچسـتان در کل کشـور دانسـت. حاتمـی کیــا مــی توانــد بخــش زیــادی از تصاویــر نادرســتی کــه از بلوچســتان در ســینمای ایــران شــکل گرفتــه را اصــاح کنــد. زیــرا او حاتمــی کیــا اســت و یــک اســتثنا در ســینمای ایــران...

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی