هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

هفته نامه توسن

هفته نامه فرهنگی اجتماعی سیاسی استان سیستان و بلوچستان

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

توسن | چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ

شماره 223 هفته نامه توسن

 

زیر سایه دیپلماسی لبخند

فرار پنج ماهه برادر عبدالمالک

سـرویس سیاسـی »توسـن«: نزدیـک بـه پنـج مــاه پیــش، اســفند ســال 93 برخــی رســانه هـای پاکسـتانی از دسـتگیری فـردی بـه نـام سـام ریگـی خبـر دادنـد. بـر پایـه گـزارش آنزمـان خبرگـزاری رویتـرز، مقامــات جنــوب غــرب پاکســتان »ســام ریگــی« را زمانــی کــه وی ســوار بــر اتوبــوس در حــال ســفر در نزدیکــی مــرز ایــران بــوده، بــدون مقاومــت بازداشــت کردهاند.یــک مقــام امنیتــی کــه خواســته نامــش فــاش نشــود، بــه رویتــرز گفتــه اســت کــه ایــن فــرد در 50 کیلومتــری شــهر »کویتــه« مرکــز اســتان بلوچســتان پاکســتان بازداشــت شــده اســت.

بـه نوشـته آنزمـان رویتـرز، سـام ریگـی پسـر عمــوی عبدالمالــک ریگــی، ســرکرده معــدوم گروهـک تروریسـتی جنـداهلل اسـت. امــا ســاعاتی بعــد منابــع ایرانــی فــاش کردنــد کــه هویــت حقیقــی فــرد دســتگیر شــده »عبدالســتار ریگــی« بــرادر کوچکتــر عبدالمالــک ریگــی اســت. بـر ایـن اسـاس »عبدالسـتار ریگـی« در لحظـه دسـتگیری بـرای پنهـان کـردن هویـت خـود، کارت شناسـایی »سـام ریگـی« پسـر عمـوی خــود را تحویــل مامــوران امنیتــی پاکســتان مـی دهـد.

عبدالسـتار ریگـی بـرادر کوچکتـر عبدالمالـک تنهــا باقیمانــده از خانــواده ســرکرده ســابق جندالشــیطان اســت کــه پــس از اختــاف »محمــد ظاهــر« ســرکرده جیــش العــدل بــا خانـواده ریگـی از ایـن گـروه جـدا و بـه گـروه تــازه تاســیس بــرادرش- عبدالرئــوف ریگــی- بــه نــام »جیــش النصــر« مــی پیونــدد. پــس از تــرور عبدالرئــوف ریگــی کــه بنــا بــه شـواهد فـراوان توسـط محمـد ظاهـر سـرکرده جیــش العــدل بــه قتــل رســیده، عبدالســتار ریگــی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد جیــش النصـر بـه جـای بـرادر بزرگتـر، فعالیـت خـود را از چنــدی قبــل آغــاز کــرده بــود

. *جزئیات بازجویی عبدالستار ریگی درپاکستان

بازجویـی از ریگـی تروریسـت مشـهور کـه بـه تازگــی از ایالــت بلوچســتان دســتگیر شــده موجــب کشــف شــبکه بــزرگ شــبه نظامیــان در پاکسـتان شـده و نیروهـای امنیتـی سـعی دارنـد اعضـای ایـن شـبکه را دسـتگیر کننـد. طبــق ایــن گــزارش بازجویــی از ریگــی بــرای یافتــن محــل اختفــای ســایر دوســتانش همچنــان ادامــه دارد. بــه گــزارش ارتــش قبــل از اینکــه ریگــی دســتگیر شــود نیروهــای امنیتــی و ســازمانهای اطالعاتــی بــه خوبــی میدانســتند کــه ریگــی بــرای پنهــان کــردن هویــت خــود بــا اتوبــوس و بــه صــورت یــک مســافر عــادی در حــال تــردد در بلوچســتان اســت.

طبــق ایــن گــزارش بــا اینکــه ریگــی تغییــر قیافــه داده بــود و از کارت شناســایی جعلــی اسـتفاده کـرد امـا نیروهـای امنیتـی بـا توجـه بـه عکسهـای متعـددی کـه از وی در اختیـار داشـتند ریگـی را دسـتگیر کردنـد. در همیــن حــال مقامــات ارتــش پاکســتان در مصاحبــه بــا فــارس اظهــار داشــتند: ایــن تصــور اشــتباه اســت کــه ریگــی هنــگام دسـتگیر شـدن هیـچ مقاومتـی از خـود نشـان نــداد. بــه گفتــه ایــن مقامــات ریگــی تمــام تــاش خــود را بــرای رهایــی از چنــگ نیروهــای امنیتــی انجــام داد امــا چــون تنهــا بــود نتوانســت کاری از پیــش ببــرد. بــر اســاس ایــن گــزارش ریگــی از منطقــه دالبدیـن ازتوابـع بلوچسـتان در حـال حرکـت بـه سـمت کویتـه مرکـز ایـن ایالـت بـود کـه در 50 کیلومتـری ایـن شـهر توسـط نیروهـای امنیتــی دســتگیر شــد.

گزارشهــا حاکــی اســت کــه نیروهــای امنیتـی از قبـل در مسـیر دالبدیـن بـه کویتـه منتظــر غافلگیــر کــردن ریگــی بودنــد. گزارشهــا نشــان میدهــد 2 روز بعــد از دســتگیر شــدن ریگــی و بازجویــی از وی نیروهــای امنیتــی توانســتند 2 شــبهنظامی عضــو ارتــش آزادی خــواه بلوچســتان را دســتگیر کننــد. طبـق ایـن گـزارش یکـی از ایـن شـبهنظامیان از منطقـه آواران از توابـع بلوچسـتان دسـتگیر و نفــر دوم از فــرودگاه شــهر کویتــه دســتگیر شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش نفـر اول در حملـه بـه پلیـس و نیروهـای امنیتـی دسـت داشـته و نفر دوم نیـز در حملـه بـه فرمانـده پلیـس منطقـه خضدار از توابع بلوچسـتان دسـت داشـته است. ایـن گـزارش میافزایـد نفـر دوم که از فـرودگاه شـهر کویتـه دسـتگیر شـده یکـی از رابطهـای اصلـی در جابهجایـی ریگـی بـود و قـرار بـود مقدمـات اسـکان و ادامـه سـفر ریگـی را فراهم کند

 . *فال نیک استاندار برای استرداد عبدالستار

 چنــد روز بعــد از دســتگیری عبدالســتار ریگــی در پاکســتان، علــی اوســط هاشــمی در گفــت و گــو بــا میــزان دربــاره امــکان اســترداد ســتار ریگــی از عوامــل تروریســتی گروهــک جیشالنصــر، اظهــار کــرد: در قالــب طــرح اســترداد مجرمیــن ســندی بیــن دو کشـور ایـران و پاکسـتان بـه امضـا رسـیده کـه مقامــات جمهــوری اســامی ایــران میتواننــد نسـبت بـه انتقـال ریگـی بـه کشـور و محاکمه وی وارد عمـل شـوند و ایـن موضـوع از سـوی کشــورمان قابــل پیگیــری اســت.

وی افــزود: نکتــهای کــه دربــاره دســتگیری ســتار ریگــی از عناصــر تروریســتی منطقــه حائـز اهمیـت بـوده اسـت توجـه بـه ایـن امـر بــوده کــه دولــت پاکســتان در مقطــع فعلــی در برخــورد بــا عناصــر تروریســتی اقدامــات مثمرثمـری را انجـام داده و بایـد ایـن موضـوع را بــه فــال نیــک گرفــت! وی تاکیـد کـرد: ایـران بـه طـور حتـم بـا توجه بـه مسـتنداتی کـه دربـاره اقدامات تروریسـتی گروهــک جیــش النصــر دارد میتوانــد علیــه سـتار ریگـی اعـام جـرم کنـد. همچنیــن علیاوســط هاشــمی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان، پــس از ســفر خــود همـراه بـا وزیـر امـور خارجـه بـه پاکسـتان و رایزنـی بـا مقامـات ایـن کشـور اظهـار داشـت: وزیـر امـور خارجـه در اولیـن سـفر خـود پـس از لــوزان بــه پاکســتان ســفر کــرد کــه ایــن ســفر بــرای مقامــات آن کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـفر در سـطح بسـیار خـوب و موثـری انجـام شـد افـزود: عالیتریـن ســطح ارتباطــات از جملــه دیــدار بــا نخســتوزیر، رئیــس مجلــس و ... در جریــان ایــن ســفر شــکل گرفــت کــه دســتاوردهای بســیار مهمــی را بــه ارمغــان آورد! وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجــام شــده بــا مقامـات پاکسـتانی گفـت: وزیـر امـور خارجـه پاکســتان نیــز اعــام کــرد کــه اگــر مــا اطالعاتــی پیرامــون مکانهــا و مخفیگاههــای اشــرار در خــاک پاکســتان داریــم در اختیــار آنهــا قــرار بدهیــم تــا نیروهــای پاکســتانی نســبت بــه دســتگیری و انهــدام آنهــا اقــدام کننـد. ایـن سـخنان در حالـی اسـت کـه دیگر آنهـا حضـور ایـن اشـرار را در پاکسـتان نفـی نکردنــد و از مــا انتظــار همــکاری اطالعاتــی داشــتند.

*پس از پنج ماه/ معاون امنیتی استاندار: همچنان خواهان تحویل ستار ریگی هستیم

 اخیــرا معــاون امنیتــی انتظامــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در زمینــه وضعیــت تروریســت عبدالســتار ریگــی کــه توســط پاکســتان دســتگیر شــده اســت نیــز افــزود: ایــران خواهــان تحویــل تحویــل عبدالســتار ریگـی از کشـور پاکسـتان اسـت و ایـن موضوع هماکنــون از مجــاری دیپلماســی پیگیــری میشــود. ایــن مســئول بــه تشــریح ســابقه ســتار ریگــی پرداخــت و ادامــه داد: ســتار ریگــی بــرادر تروریســت معــدوم عبدالمالــک ریگــی اســت و از تروریســتهایی اســت کــه همــراه معــدوم مالــک ریگــی حضــور داشــته، کــه پــس از کشــته شــدن عبدالرئــوف ریگــی بــه دلیــل اختالفاتــی کــه بــا دیگــر گروهــا پیــدا کــرده بــود ســرکرده گروهــک تروریســتی جیبالنصــر شــد. *

چرا عبدالستار هنوز به ایران تحویل داده نشده است؟

 یکــی از اصلــی تریــن حلقــه هــای مفقــوده امنیــت پایــدار در جنــوب شــرق ، عــدم دیپلماســی موفــق در قبــال کشــورهای چــون پاکسـتان بـه عنـوان حیـات خلـوت تروریسـت هـا مـی باشـد. سالهاسـت بسـیاری از ناظریـن امنیتــی از دیپلماســی کنــد و ناموفــق در مســائل امنیتــی جنــوب شــرق گالیــه دارنــد. بـه اعتقـاد ایـن ناظریـن امنیتـی ایـران تـا از طریــق دیپلماســی نتوانــد پاکســتان را بــرای برخـورد بـا تروریسـت هـا و همچنیـن همکاری بیشــتر در مبــارزه بــا تروریســم مجــاب کنــد، همچنـان بایـد شـاهد ناامنـی هـا در سیسـتان و بلوچســتان بــود.

در هــر صــورت عبدالســتار ریگـی یـک شـاه مهـره ضـد امنیتـی محسـوب مــی شــود کــه در صــورت اســترداد وی بــه ایــران گــره بســیاری از مســائل ضدامنیتــی در جنــوب شــرق گشــوده خواهــد شــد. تنهــا بــه همیــن دلیــل مهــم بایــد تاکنــون وزارت خارجـه دولـت تدبیـر و امیـد فشـار و رایزنـی بـی سـابقه ای بـرای متقاعـد کـردن مقامـات پاکســتانی بــرای تحویــل ســتار ریگــی انجــام مـی داد. برخـی فعالیـن سیاسـی معتقدنـد کـه تمرکـز بیـش از حـد وزارت خارجـه بـر پرونـده هسـته ای برخـی موضوعـات مهـم منطقـه ای را از اولویــت هــای اول دســتگاه دیپلماســی خــارج کــرده اســت. گرچــه شــاید گفتــه شــود در ایــن پنــج مــاه رایزنــی گســترده ای از طـرف وزارت خارجـه صـورت گرفتـه کـه بـه هـر دلیلـی تاکنـون چنـدان رسـانه ای نشـده اسـت.

امـا مسـئله اساسـی تـر ایـن اسـت کـه چـرا ایـن دیپلماسـی و رایزنـی تاکنـون موفـق نبــوده اســت؟ نزدیــک بــه پنــج مــاه اســت کـه عبدالسـتار از دسـت دیپلماسـی لبخنـد و دیپلمــات هــای دولــت تدبیــر و امیــد موفــق بــه فــرار شــده اســت. بــر خــاف عبدالمالــک کــه نیروهــای امنیتــی از آســمان وی را بــه زمیــن ایــران آوردنــد، اینبــار ایــن دیپلمــات هـا هسـتند کـه بایـد عبدالسـتار را بـه خـاک ایـران برگرداننـد. مسـئله ای کـه بـه نظـر مـی رسـد بـا دیپلماسـی لبخنـد نمـی شـود بـه آن رســید و بایــد بــه مقامــات پاکســتانی تبعــات عــدم همــکاری بــا ایــران را گوشــزد کــرد و در اینبــاره اقتــدار بیشــتری نشــان داد. ایــن نکتـه را نیـز نبایـد فرامـوش کـرد کـه طوالنـی شـدن اسـترداد سـتار ریگـی بـه ریگـی لحظـه بــه لحظــه از برخــی ارزش هــای اطلاعاتی و امنیتــی پرونــده وی نیــز مــی کاهــد.

  • توسن

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی